Pressmeddelanden

Terranet har under andra kvartalet genomfört prototyptester av BlincVision i bil utomhus

Initial systemintegration i bil är slutförd och nu även de första protyptesterna av BlincVision i bil utomhus. Dessa tester markerar ett stort steg framåt i utvecklingsprocessen mot en färdig produkt. Nästa steg är att utöka prototyptesterna under sommaren med provning på en auktoriserad testbana. Detta görs för att utvärdera systemets funktionalitet under mer verklighetstrogna och…

Terranet förlänger del av lån

Terranet har idag kommit överens med nuvarande långivare om en förlängning av en del av det befintliga lånet totalt uppgående till 8 MSEK. Lånet löper på ytterligare tolv månader med förfallodatum den 30 juni 2025. Det lån som ursprungligen upptogs för att finansiera bolagets investering i holoride GmbH under 2021 skulle enligt tidigare avtal förfalla…

Terranet utvalt av MobilityXlab för samarbete med ledande företag inom fordonsindustrin

Efter en omfattande urvalsprocess med över 100 sökande från 14 länder, har Terranet blivit utvalt att delta i MobilityXlabs prestigefyllda samarbetsprogram med start i augusti 2024. Programmet ger Terranet en unik möjlighet att genomföra ett Proof of Concept tillsammans med en eller flera av MobilityXlabs partners, såsom Ericsson, Magna Electronics, Volvo Group, Polestar, Zenseact och…

Teckningsoptioner av serie TO7 nyttjades till cirka 95 procent och Terranet tillförs cirka 12,6 MSEK

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7. Totalt nyttjades 173 029 725 teckningsoptioner av serie TO7, motsvarande cirka 95 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO7, för teckning av 173 029 725 B-aktier till en teckningskurs om 0,073 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7…

Terranet i gemensamt projekt med ledande fordonstillverkare och större underleverantörer för förbättrad trafiksäkerhet

AstaZero*, i samarbete med flera partners, däribland Terranet AB och Trafikverket, lanserar ett nytt projekt med målet att kraftigt förbättra trafiksäkerheten för automatiserade fordon. Projektet kommer att pågå från maj 2024 till maj 2025 och är finansierat av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, är ett samarbetsprogram mellan staten och fordonsindustrin. Syftet med…

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO7 i Terranet AB är idag, den 29 maj 2024

Idag, den 29 maj 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO7 pågår till och med den 3 juni 2024. Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Terranet. Teckningskursen för teckningsoptionerna…

Styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja teckningsoptioner motsvarande cirka 27 procent utestående teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja sina innehav av teckningsoptioner av serie TO7, en investering om sammanlagt cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 27 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO7. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO7 pågår…

Kommuniké från årsstämma i Terranet AB den 21 maj 2024

Årsstämman i Terranet AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 21 maj 2024 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. VinstdispositionÅrsstämman beslutade att disponera resultatet…

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 inleds idag, 20 maj 2024

Idag, den 20 maj 2024, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 3 juni 2024. Varje teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett pris om 0,073 SEK per aktie. Investerat belopp avrundas…

Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB har fastställts till 0,073 SEK per aktie av serie B. Teckningsperioden inleds på måndag, den 20 maj 2024.

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO7 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO7 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First…

Terranet tillsätter strategisk affärsutvecklare för att utveckla kundrelationen

Terranet välkomnar Jonas Renander som strategisk affärsutvecklare (CCO, Chief Commercial Officer). Hans anslutning till bolaget sker vid en viktig tidpunkt då Terranet befinner sig mitt i processen av att färdigställa bolagets första prototyp för BlincVision samtidigt som dialoger med potentiella kunder och partners ska fördjupas. Jonas Renander har över 20 års erfarenhet inom försäljning och…

Terranet AB – Delårsrapport Q1 2024

Väsentliga händelser under första kvartalet – Framgångsrik prototypdemo i labb genomförd i slutet av mars Under årets första kvartal har produktutvecklingen fokuserat på genomförandet av prototypdemonstrationen i labbmiljö som slutfördes med framgångsrika resultat. – Organisatoriska förstärkningar Under kvartalet har vi fortsatt utveckla vår organisation. Mats Fägerhags engagemang som konsult och styrelseledamot innebär en avsevärd förstärkning…

Terranet förlänger del av lån

Terranet har idag kommit överens med nuvarande långivare om en förlängning av en del av det befintliga lånet totalt uppgående till 8 MSEK. Lånet löper på ytterligare tolv månader med förfallodatum den 30 juni 2025. Det lån som ursprungligen upptogs för att finansiera bolagets investering i holoride GmbH under 2021 skulle enligt tidigare avtal förfalla…

Terranet utvalt av MobilityXlab för samarbete med ledande företag inom fordonsindustrin

Efter en omfattande urvalsprocess med över 100 sökande från 14 länder, har Terranet blivit utvalt att delta i MobilityXlabs prestigefyllda samarbetsprogram med start i augusti 2024. Programmet ger Terranet en unik möjlighet att genomföra ett Proof of Concept tillsammans med en eller flera av MobilityXlabs partners, såsom Ericsson, Magna Electronics, Volvo Group, Polestar, Zenseact och…

Teckningsoptioner av serie TO7 nyttjades till cirka 95 procent och Terranet tillförs cirka 12,6 MSEK

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7. Totalt nyttjades 173 029 725 teckningsoptioner av serie TO7, motsvarande cirka 95 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO7, för teckning av 173 029 725 B-aktier till en teckningskurs om 0,073 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7…

Kommuniké från årsstämma i Terranet AB den 21 maj 2024

Årsstämman i Terranet AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 21 maj 2024 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. VinstdispositionÅrsstämman beslutade att disponera resultatet…

Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB har fastställts till 0,073 SEK per aktie av serie B. Teckningsperioden inleds på måndag, den 20 maj 2024.

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO7 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO7 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First…

Terranet AB – Delårsrapport Q1 2024

Väsentliga händelser under första kvartalet – Framgångsrik prototypdemo i labb genomförd i slutet av mars Under årets första kvartal har produktutvecklingen fokuserat på genomförandet av prototypdemonstrationen i labbmiljö som slutfördes med framgångsrika resultat. – Organisatoriska förstärkningar Under kvartalet har vi fortsatt utveckla vår organisation. Mats Fägerhags engagemang som konsult och styrelseledamot innebär en avsevärd förstärkning…

Terranet publicerar årsredovisning för 2023

Terranet AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2023 innehållande bolagsstyrningsrapport samt revisionsberättelse. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.terranet.se/rapporter Kommentar till årsredovisningenEfter publiceringen av Bolagets Bokslutskommuniké för 2023 har holoride GmbH, i vilket Terranet äger 10,4% av aktier och röster, inlett en preliminär insolvensprocess i Tyskland. Detta kommunicerades till marknaden den 22 april. Med anledning…

Terranet uppdaterar marknaden om sitt aktieägande i holoride

Terranet AB (publ) meddelar idag att bolaget i dagsläget inte avser att ytterligare investera holoride GmbH. Beslutet att inte bidra med mer kapital speglar Terranets strategi att prioritera och accelerera den egna utvecklingen av BlincVision. Terranet investerade i holoride 2021 tillsammans med ett investeringskonsortium bestående av större branschaktörer. Terranets ägarandel uppgår till ca. 10%. Syftet…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TERRANET AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.45. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB…

Terranet AB – Bokslutskommuniké 2023

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Bolaget tilldelades anslag om 614 tkr från Skyltfonden (Trafikverket) för utveckling av nya provmetoder i samarbete med AstaZero (RISE). Dan Wahrenberg tillträdde som ny CFO. Bolaget och Nihat Kücük kom överens om att avsluta Nihats tjänst som CTO. Pierre Ekwall tillträdde som ny CTO. Teckning av teckningsoption av serie TO6…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB den 31 januari 2024

Extra bolagsstämma i Terranet AB, org. nr. 556707-2128 (”Bolaget”) ägde rum idag, den 31 januari 2024, kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Beslut om a) antalet styrelseledamöter i Bolaget, b) val av styrelseledamot och c) fastställande av arvode till styrelseledamot.…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TERRANET AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 januari 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.45. RÄTT ATT DELTA I OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden…

Terranet har under andra kvartalet genomfört prototyptester av BlincVision i bil utomhus

Initial systemintegration i bil är slutförd och nu även de första protyptesterna av BlincVision i bil utomhus. Dessa tester markerar ett stort steg framåt i utvecklingsprocessen mot en färdig produkt. Nästa steg är att utöka prototyptesterna under sommaren med provning på en auktoriserad testbana. Detta görs för att utvärdera systemets funktionalitet under mer verklighetstrogna och…

Terranet i gemensamt projekt med ledande fordonstillverkare och större underleverantörer för förbättrad trafiksäkerhet

AstaZero*, i samarbete med flera partners, däribland Terranet AB och Trafikverket, lanserar ett nytt projekt med målet att kraftigt förbättra trafiksäkerheten för automatiserade fordon. Projektet kommer att pågå från maj 2024 till maj 2025 och är finansierat av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, är ett samarbetsprogram mellan staten och fordonsindustrin. Syftet med…

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO7 i Terranet AB är idag, den 29 maj 2024

Idag, den 29 maj 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO7 pågår till och med den 3 juni 2024. Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Terranet. Teckningskursen för teckningsoptionerna…

Styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja teckningsoptioner motsvarande cirka 27 procent utestående teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja sina innehav av teckningsoptioner av serie TO7, en investering om sammanlagt cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 27 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO7. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO7 pågår…

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 inleds idag, 20 maj 2024

Idag, den 20 maj 2024, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 3 juni 2024. Varje teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett pris om 0,073 SEK per aktie. Investerat belopp avrundas…

Terranet tillsätter strategisk affärsutvecklare för att utveckla kundrelationen

Terranet välkomnar Jonas Renander som strategisk affärsutvecklare (CCO, Chief Commercial Officer). Hans anslutning till bolaget sker vid en viktig tidpunkt då Terranet befinner sig mitt i processen av att färdigställa bolagets första prototyp för BlincVision samtidigt som dialoger med potentiella kunder och partners ska fördjupas. Jonas Renander har över 20 års erfarenhet inom försäljning och…

Terranet bjuder in till presentation av delårsrapport den 7 maj 2024

Den 7 maj 2024 publicerar Terranet AB (publ) sin delårsrapport för det första kvartalet 2024. Samma dag kl.10.00 CET ger bolagets VD Magnus Andersson och CTO Pierre Ekwall en verksamhetsuppdatering via en webbsändning. Eventet är öppet för allmänheten och livesänds digitalt. Presentationen kommer att hållas på engelska. Via webbsändningen finns möjligheten att ställa frågor skriftligen. Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/terranet-q1-report-2024 En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Terranets hemsida.…

Terranet intensifierar integration av prototyp i bil

Bolaget ligger väl i fas med tidigare presenterad utvecklingsplan. Relevanta justeringar från tidigare labbtester har utförts och företaget har nu fullt fokus på integrationen av förarstödssystemet BlincVision i fordon. En del av integrationsarbetet innebär att utvärdera sensorplaceringar, fordonsanpassa kommunikationsgränssnitt samt optimera systemet för användning i rörlig miljö. Optimering av sensorplaceringar maximerar effektivitet och täckning. Testerna…

Terranet uppdaterar om marknadspotentialen för BlincVision

Färska internationella rapporter* pekar på en betydande tillväxt i marknaden för avancerade förarstödssystem (ADAS) under de kommande åren. BlincVision är väl positionerat för att uppfylla det växande behovet på marknaden av ett snabbt förarstödssystem för stadsmiljö, där varje meter och millisekund räknas. Hårdare regleringar, ökade konsumentförväntningar och teknologiska framsteg kommer tillsammans driva marknadspotentialen för BlincVision…

Framgång för Terranet – tester utförda på AstaZeros testbana validerar BlincVisions potential

Terranet AB (publ) har genomfört tester i AstaZeros testmiljö och erhållit för bolaget positiva utfall. Resultaten visar på stor potential för bolagets förarstödssystem BlincVision. Testerna har genomförts på en av Euro NCAP godkänd testanläggning, vilket innebär att dessa resultat direkt bidrar till Euro NCAP’s* ADAS betygsmetoder för 2026. Under hösten 2023 beviljades Terranet bidrag från…

Terranet påbörjar integration av prototyp i bil – avtalsgrundande tester bedöms vara färdiga under årets andra kvartal

Terranet AB (publ) eller (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget påbörjat förberedelsearbetet inför de kommande prototyptesterna av BlincVision i bil under årets andra kvartal. Viktiga tester bedöms kunna slutföras under årets andra kvartal och vara avtalsgrundande. Dialog med världsledande tillverkare och leverantörer ligger som grund för hur testerna utformats. Bolaget har under inledningen av april månad…

Terranet har avslutat prototyptester i labb under första kvartalet enligt plan

Terranet AB (publ) eller (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget erhållit positivt resultat från de tidigare kommunicerade prototyptesterna som utförts i labb under det första kvartalet. Data som genererats validerar teknologin och möjliggör för bolaget att i närtid initiera tester i bil och fortsätta utvecklingen av BlincVision.   Under testerna har det löpande skett relevanta mätningar inom…

Alla
Terranet har under andra kvartalet genomfört prototyptester av BlincVision i bil utomhus

Initial systemintegration i bil är slutförd och nu även de första protyptesterna av BlincVision i bil utomhus. Dessa tester markerar ett stort steg framåt i utvecklingsprocessen mot en färdig produkt. Nästa steg är att utöka prototyptesterna under sommaren med provning på en auktoriserad testbana. Detta görs för att utvärdera systemets funktionalitet under mer verklighetstrogna och…

Terranet förlänger del av lån

Terranet har idag kommit överens med nuvarande långivare om en förlängning av en del av det befintliga lånet totalt uppgående till 8 MSEK. Lånet löper på ytterligare tolv månader med förfallodatum den 30 juni 2025. Det lån som ursprungligen upptogs för att finansiera bolagets investering i holoride GmbH under 2021 skulle enligt tidigare avtal förfalla…

Terranet utvalt av MobilityXlab för samarbete med ledande företag inom fordonsindustrin

Efter en omfattande urvalsprocess med över 100 sökande från 14 länder, har Terranet blivit utvalt att delta i MobilityXlabs prestigefyllda samarbetsprogram med start i augusti 2024. Programmet ger Terranet en unik möjlighet att genomföra ett Proof of Concept tillsammans med en eller flera av MobilityXlabs partners, såsom Ericsson, Magna Electronics, Volvo Group, Polestar, Zenseact och…

Teckningsoptioner av serie TO7 nyttjades till cirka 95 procent och Terranet tillförs cirka 12,6 MSEK

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7. Totalt nyttjades 173 029 725 teckningsoptioner av serie TO7, motsvarande cirka 95 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO7, för teckning av 173 029 725 B-aktier till en teckningskurs om 0,073 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7…

Terranet i gemensamt projekt med ledande fordonstillverkare och större underleverantörer för förbättrad trafiksäkerhet

AstaZero*, i samarbete med flera partners, däribland Terranet AB och Trafikverket, lanserar ett nytt projekt med målet att kraftigt förbättra trafiksäkerheten för automatiserade fordon. Projektet kommer att pågå från maj 2024 till maj 2025 och är finansierat av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, är ett samarbetsprogram mellan staten och fordonsindustrin. Syftet med…

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO7 i Terranet AB är idag, den 29 maj 2024

Idag, den 29 maj 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO7 pågår till och med den 3 juni 2024. Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Terranet. Teckningskursen för teckningsoptionerna…

Styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja teckningsoptioner motsvarande cirka 27 procent utestående teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja sina innehav av teckningsoptioner av serie TO7, en investering om sammanlagt cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 27 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO7. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO7 pågår…

Kommuniké från årsstämma i Terranet AB den 21 maj 2024

Årsstämman i Terranet AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 21 maj 2024 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. VinstdispositionÅrsstämman beslutade att disponera resultatet…

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 inleds idag, 20 maj 2024

Idag, den 20 maj 2024, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 3 juni 2024. Varje teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett pris om 0,073 SEK per aktie. Investerat belopp avrundas…

Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB har fastställts till 0,073 SEK per aktie av serie B. Teckningsperioden inleds på måndag, den 20 maj 2024.

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO7 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO7 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First…

Terranet tillsätter strategisk affärsutvecklare för att utveckla kundrelationen

Terranet välkomnar Jonas Renander som strategisk affärsutvecklare (CCO, Chief Commercial Officer). Hans anslutning till bolaget sker vid en viktig tidpunkt då Terranet befinner sig mitt i processen av att färdigställa bolagets första prototyp för BlincVision samtidigt som dialoger med potentiella kunder och partners ska fördjupas. Jonas Renander har över 20 års erfarenhet inom försäljning och…

Terranet AB – Delårsrapport Q1 2024

Väsentliga händelser under första kvartalet – Framgångsrik prototypdemo i labb genomförd i slutet av mars Under årets första kvartal har produktutvecklingen fokuserat på genomförandet av prototypdemonstrationen i labbmiljö som slutfördes med framgångsrika resultat. – Organisatoriska förstärkningar Under kvartalet har vi fortsatt utveckla vår organisation. Mats Fägerhags engagemang som konsult och styrelseledamot innebär en avsevärd förstärkning…

Regulatoriska
Terranet förlänger del av lån

Terranet har idag kommit överens med nuvarande långivare om en förlängning av en del av det befintliga lånet totalt uppgående till 8 MSEK. Lånet löper på ytterligare tolv månader med förfallodatum den 30 juni 2025. Det lån som ursprungligen upptogs för att finansiera bolagets investering i holoride GmbH under 2021 skulle enligt tidigare avtal förfalla…

Terranet utvalt av MobilityXlab för samarbete med ledande företag inom fordonsindustrin

Efter en omfattande urvalsprocess med över 100 sökande från 14 länder, har Terranet blivit utvalt att delta i MobilityXlabs prestigefyllda samarbetsprogram med start i augusti 2024. Programmet ger Terranet en unik möjlighet att genomföra ett Proof of Concept tillsammans med en eller flera av MobilityXlabs partners, såsom Ericsson, Magna Electronics, Volvo Group, Polestar, Zenseact och…

Teckningsoptioner av serie TO7 nyttjades till cirka 95 procent och Terranet tillförs cirka 12,6 MSEK

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7. Totalt nyttjades 173 029 725 teckningsoptioner av serie TO7, motsvarande cirka 95 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO7, för teckning av 173 029 725 B-aktier till en teckningskurs om 0,073 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7…

Kommuniké från årsstämma i Terranet AB den 21 maj 2024

Årsstämman i Terranet AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 21 maj 2024 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Fastställande av resultat- och balansräkningenÅrsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. VinstdispositionÅrsstämman beslutade att disponera resultatet…

Teckningskurs för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB har fastställts till 0,073 SEK per aktie av serie B. Teckningsperioden inleds på måndag, den 20 maj 2024.

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) emitterade 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO7 i samband med Bolagets företrädesemission under det andra kvartalet 2023. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO7 ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First…

Terranet AB – Delårsrapport Q1 2024

Väsentliga händelser under första kvartalet – Framgångsrik prototypdemo i labb genomförd i slutet av mars Under årets första kvartal har produktutvecklingen fokuserat på genomförandet av prototypdemonstrationen i labbmiljö som slutfördes med framgångsrika resultat. – Organisatoriska förstärkningar Under kvartalet har vi fortsatt utveckla vår organisation. Mats Fägerhags engagemang som konsult och styrelseledamot innebär en avsevärd förstärkning…

Terranet publicerar årsredovisning för 2023

Terranet AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2023 innehållande bolagsstyrningsrapport samt revisionsberättelse. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.terranet.se/rapporter Kommentar till årsredovisningenEfter publiceringen av Bolagets Bokslutskommuniké för 2023 har holoride GmbH, i vilket Terranet äger 10,4% av aktier och röster, inlett en preliminär insolvensprocess i Tyskland. Detta kommunicerades till marknaden den 22 april. Med anledning…

Terranet uppdaterar marknaden om sitt aktieägande i holoride

Terranet AB (publ) meddelar idag att bolaget i dagsläget inte avser att ytterligare investera holoride GmbH. Beslutet att inte bidra med mer kapital speglar Terranets strategi att prioritera och accelerera den egna utvecklingen av BlincVision. Terranet investerade i holoride 2021 tillsammans med ett investeringskonsortium bestående av större branschaktörer. Terranets ägarandel uppgår till ca. 10%. Syftet…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TERRANET AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.45. Rätt att delta och anmälanAktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB…

Terranet AB – Bokslutskommuniké 2023

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Bolaget tilldelades anslag om 614 tkr från Skyltfonden (Trafikverket) för utveckling av nya provmetoder i samarbete med AstaZero (RISE). Dan Wahrenberg tillträdde som ny CFO. Bolaget och Nihat Kücük kom överens om att avsluta Nihats tjänst som CTO. Pierre Ekwall tillträdde som ny CTO. Teckning av teckningsoption av serie TO6…

Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB den 31 januari 2024

Extra bolagsstämma i Terranet AB, org. nr. 556707-2128 (”Bolaget”) ägde rum idag, den 31 januari 2024, kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande: Beslut om a) antalet styrelseledamöter i Bolaget, b) val av styrelseledamot och c) fastställande av arvode till styrelseledamot.…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TERRANET AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 januari 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.45. RÄTT ATT DELTA I OCH ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden…

Icke regulatoriska
Terranet har under andra kvartalet genomfört prototyptester av BlincVision i bil utomhus

Initial systemintegration i bil är slutförd och nu även de första protyptesterna av BlincVision i bil utomhus. Dessa tester markerar ett stort steg framåt i utvecklingsprocessen mot en färdig produkt. Nästa steg är att utöka prototyptesterna under sommaren med provning på en auktoriserad testbana. Detta görs för att utvärdera systemets funktionalitet under mer verklighetstrogna och…

Terranet i gemensamt projekt med ledande fordonstillverkare och större underleverantörer för förbättrad trafiksäkerhet

AstaZero*, i samarbete med flera partners, däribland Terranet AB och Trafikverket, lanserar ett nytt projekt med målet att kraftigt förbättra trafiksäkerheten för automatiserade fordon. Projektet kommer att pågå från maj 2024 till maj 2025 och är finansierat av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. FFI, Fordonsstrategisk forskning och innovation, är ett samarbetsprogram mellan staten och fordonsindustrin. Syftet med…

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO7 i Terranet AB är idag, den 29 maj 2024

Idag, den 29 maj 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO7 pågår till och med den 3 juni 2024. Varje teckningsoption av serie TO7 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Terranet. Teckningskursen för teckningsoptionerna…

Styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja teckningsoptioner motsvarande cirka 27 procent utestående teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja sina innehav av teckningsoptioner av serie TO7, en investering om sammanlagt cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 27 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO7. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO7 pågår…

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 inleds idag, 20 maj 2024

Idag, den 20 maj 2024, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 3 juni 2024. Varje teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett pris om 0,073 SEK per aktie. Investerat belopp avrundas…

Terranet tillsätter strategisk affärsutvecklare för att utveckla kundrelationen

Terranet välkomnar Jonas Renander som strategisk affärsutvecklare (CCO, Chief Commercial Officer). Hans anslutning till bolaget sker vid en viktig tidpunkt då Terranet befinner sig mitt i processen av att färdigställa bolagets första prototyp för BlincVision samtidigt som dialoger med potentiella kunder och partners ska fördjupas. Jonas Renander har över 20 års erfarenhet inom försäljning och…

Terranet bjuder in till presentation av delårsrapport den 7 maj 2024

Den 7 maj 2024 publicerar Terranet AB (publ) sin delårsrapport för det första kvartalet 2024. Samma dag kl.10.00 CET ger bolagets VD Magnus Andersson och CTO Pierre Ekwall en verksamhetsuppdatering via en webbsändning. Eventet är öppet för allmänheten och livesänds digitalt. Presentationen kommer att hållas på engelska. Via webbsändningen finns möjligheten att ställa frågor skriftligen. Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/terranet-q1-report-2024 En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Terranets hemsida.…

Terranet intensifierar integration av prototyp i bil

Bolaget ligger väl i fas med tidigare presenterad utvecklingsplan. Relevanta justeringar från tidigare labbtester har utförts och företaget har nu fullt fokus på integrationen av förarstödssystemet BlincVision i fordon. En del av integrationsarbetet innebär att utvärdera sensorplaceringar, fordonsanpassa kommunikationsgränssnitt samt optimera systemet för användning i rörlig miljö. Optimering av sensorplaceringar maximerar effektivitet och täckning. Testerna…

Terranet uppdaterar om marknadspotentialen för BlincVision

Färska internationella rapporter* pekar på en betydande tillväxt i marknaden för avancerade förarstödssystem (ADAS) under de kommande åren. BlincVision är väl positionerat för att uppfylla det växande behovet på marknaden av ett snabbt förarstödssystem för stadsmiljö, där varje meter och millisekund räknas. Hårdare regleringar, ökade konsumentförväntningar och teknologiska framsteg kommer tillsammans driva marknadspotentialen för BlincVision…

Framgång för Terranet – tester utförda på AstaZeros testbana validerar BlincVisions potential

Terranet AB (publ) har genomfört tester i AstaZeros testmiljö och erhållit för bolaget positiva utfall. Resultaten visar på stor potential för bolagets förarstödssystem BlincVision. Testerna har genomförts på en av Euro NCAP godkänd testanläggning, vilket innebär att dessa resultat direkt bidrar till Euro NCAP’s* ADAS betygsmetoder för 2026. Under hösten 2023 beviljades Terranet bidrag från…

Terranet påbörjar integration av prototyp i bil – avtalsgrundande tester bedöms vara färdiga under årets andra kvartal

Terranet AB (publ) eller (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget påbörjat förberedelsearbetet inför de kommande prototyptesterna av BlincVision i bil under årets andra kvartal. Viktiga tester bedöms kunna slutföras under årets andra kvartal och vara avtalsgrundande. Dialog med världsledande tillverkare och leverantörer ligger som grund för hur testerna utformats. Bolaget har under inledningen av april månad…

Terranet har avslutat prototyptester i labb under första kvartalet enligt plan

Terranet AB (publ) eller (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget erhållit positivt resultat från de tidigare kommunicerade prototyptesterna som utförts i labb under det första kvartalet. Data som genererats validerar teknologin och möjliggör för bolaget att i närtid initiera tester i bil och fortsätta utvecklingen av BlincVision.   Under testerna har det löpande skett relevanta mätningar inom…