Terranet AB – Delårsrapport Q1 2024

Väsentliga händelser under första kvartalet

– Framgångsrik prototypdemo i labb genomförd i slutet av mars

Under årets första kvartal har produktutvecklingen fokuserat på genomförandet av prototypdemonstrationen i labbmiljö som slutfördes med framgångsrika resultat.

– Organisatoriska förstärkningar

Under kvartalet har vi fortsatt utveckla vår organisation. Mats Fägerhags engagemang som konsult och styrelseledamot innebär en avsevärd förstärkning såväl kompetens- som nätverksmässigt. Vi har kompletterat vår ledningsgrupp med en affärsutvecklare som kommer ansluta under det andra kvartalet. Vi fortsätter arbetet med utvecklingen av organisationen genom att knyta ytterligare talanger till vårt utvecklingsteam.

– Ytterligare finansiering säkerställd

Under januari månad genomfördes en riktad emission om ca 10 MSEK. Genom emissionen har bolagets kassa förstärkts innebärande att likviditeten, givet ett gynnsamt utfall från TO7 & TO8 beräknas vara säkerställd över det kommande årsskiftet.

Väsentliga händelser efter periodens slut

– holoride – fokus på BlincVision

Den 22 april informerades marknaden om att Terranet inte kommer fortsätta investera i holoride. Terranet fokuserar alla resurser på att förbereda vår produkt BlincVision för en framtida kommersiell lansering. holoride har som en konsekvens av en utdragen finansieringsprocess hamnat i en insolvenssituation, varför Terranet per den 31 december 2023 skrivit ned värdet på innehavet till 0 SEK.

Finansiell översikt

  Jan – Mar 2024 Jan – Mar 2023 Jan – Dec 2023
Intäkter (TSEK) 380 208 834
Rörelseresultat (TSEK) -8 281 -8 242 -35 926
Finansiella poster (TSEK) -1 065 -987 -37 190
Resultat per aktie (SEK) -0,01 -0,03 -0,15
Utgående kassa (TSEK) 29 918 17 754 29 006

VD kommentar

”I takt med att den urbana trafikmiljön blir alltmer komplex bidrar vi med en banbrytande tekniklösning som skyddar utsatta trafikanter. För oss är snabbhet och precision vägen dit.”

Det har varit ett tillfredställande första kvartal. Kommersialiseringen av BlincVision pågår i rask takt med positiva resultat från prototypdemonstrationen i labbmiljö och nu ska lösningen prövas på bil under andra kvartalet. Våra dialoger med potentiella partners och kunder har fördjupats.

Testen av hela produkten som labbprototyp har varit en mycket viktig milstolpe. Att pröva vår prototyp på en bil är nästa steg på väg till kommersiell lansering av vår produkt. Alla större biltillverkare och stora underleverantörer vi pratar med ser potentialen i BlincVision samt vår tekniska lösning. Det faktum att vi använder en helt annorlunda och ny teknik betyder att vi kan ta trafiksäkerhet till helt andra höjder. Det är en sak att förbättra existerande teknologier, såsom Lidar, radar och kameror. Helt ny teknik gör skillnad på riktigt. En aktuell utmaning i branschen är att det används för många sensorer. Det driver kostnader och gör lösningarna mer komplexa samt designen av bilen mer komplicerad. Nya tekniska lösningar kan i stället göra varje sensor mer effektiv och reducera dem till

Antalet, samtidigt som olika sensorer kan fås att samverka mer effektivt (sensor fusion).

Terranets marknadspotential är stor. Funktioner som automatisk inbromsning och undanmanövrering räddar liv redan idag och att göra trafiken säkrare och fordon mer autonoma fordon står högt på agendan för bilindustrin.

I samband med att vi utvecklar provmetoder för nästa generations ADAS-system tillsammans med AstaZero (RISE) och bilsäkerhetsorganisationen EuroNCAP, ser vi att det finns många trafikscenarier där dagens säkerhetslösningar inte räcker till. Med de upp-daterade provmetoderna som lanseras 2026 kommer kraven på ADAS-system höjas, vilket gör att nya lösningar, som BlincVision, kommer att efterfrågas.

De aktörer vi talar med vill se vår prototyp fungera på fordon i utomhusmiljö och vi för dialoger om att inom kort genomföra dessa demonstrationer. Terranet kommer att arbeta tillsammans med potentiella partners och kunder för att färdigutveckla prototypen till en slutlig produkt. Vi siktar på formella partnerskap med underleverantörer och biltillverkare för att tillsammans med dem genomföra så kallade PoC (Proof of Concept)-projekt så snart som möjligt.

Under den pågående kommersialiseringen fortsätter vi att utöka vårt team med viktig kompetens, särskilt inom teknik- och affärsutveckling. Under kvartalet har vi också etablerat ett kontor i Göteborg. Närheten till fordonsindustrin med potentiella kunder och partners är en klar fördel med etableringen i fordonsklustret Lindholmen i Göteborg.

Vi avser att inte investera mer i holoride och vi fokuserar på utvecklingen av vår produkt och kärnaffär, BlincVision. Vår nedskrivning av innehavet i holoride samt beslutet att inte gå in mer i holoride påverkar inte vår likviditet eller de medel vi använder för att ta BlincVision till marknaden.

Bolagets produkt-roadmap följer fortsatt planen;

– Kvartal 1:                Prototyptester i labb

– Kvartal 2:                Demonstration av prototyp på fordon i testmiljö

–  Kvartal 3 och 4:       

   1) Fortsatta fordonsintegreringar med miniatyrisering och förbättrad optomekanik för laserscanner samt andra generationens AI-baserad objektidentifieringsteknologi.

   2) Skriva avtal och ingå partnerskap med Tier 1-leverantör och ledande biltillverkare.

Mycket kommer att hända under 2024. Vi ser till att hålla er uppdaterade om vår utveckling!

Magnus Andersson
VD
Lund, 7 maj 2024

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilagor