TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB (publ) har två aktieslag,
A- och B-aktier. Varje A-aktie berättigar inne-havaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämmor.

TerraNet Holding AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Certified Adviser:

Mangold Fondkommission AB
Box 55691
102 15 Stockholm

Omvandling av A-aktier i TerraNet Holding AB

Nästa omvandlingsperiod är den 1-31 januari 2021.

Du som har ditt innehav i en depå ska kontakta din bank/förvaltare och instruera dem att anmäla omvandlingen hos Eminova Fondkommission.

Har du VP-konto kan du begära anmälningsblankett hos bolaget.

Ägarstruktur

Aktieägare Antal aktier A-aktier B-aktier Andel av kapital % Andel av röster %
Maida Vale Capital AB 25 159 723 25 159 723 14,8 % 14,6 %
Försäkrings AB Avanza Pension 12 096 002 12 096 002 7,1 % 7,0 %
Nordnet Pension 6 177 967 6 177 967 3,6 % 3,6 %
Knutsson Holdings AB 5 949 996 5 949 996 3,5 % 3,4 %
Fredrik Olsson 4 374 072 4 374 072 2,6 % 2,5 %
Övriga aktieägare 115 745 117 3 015 356 112 729 761 68,3 % 68,8 %
TOTALT 169 502 877 3 015 356 166 487 521 100,0 % 100,0 %

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent
på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Uppgifterna om ägarfördelning och antal aktier i Bolaget baseras på befintligt innehav per 4 augusti 2020.