Teckningsoptioner av serie TO7 nyttjades till cirka 95 procent och Terranet tillförs cirka 12,6 MSEK

Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7. Totalt nyttjades 173 029 725 teckningsoptioner av serie TO7, motsvarande cirka 95 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO7, för teckning av 173 029 725 B-aktier till en teckningskurs om 0,073 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7 tillförs Terranet cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Nyttjandeperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO7 pågick under perioden 20 maj 2024 till och med den 3 juni 2024. Teckningskursen per B-aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO7 fastställdes till 0,073 SEK. Totalt nyttjades 173 029 725 teckningsoptioner av serie TO7 för teckning av 173 029 725 B-aktier, innebärandes att cirka 95 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO7 nyttjades för teckning av B-aktier.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7 ökar antalet aktier i Terranet med 173 029 725 B-aktier, från 898 003 007 aktier (fördelat på 1 083 063 A-aktier och 896 919 944 B-aktier) till totalt 1 071 032 732 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 730 297,25 SEK, från 8 980 030,07 SEK till 10 710 327,32 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO7 uppgår utspädningen till cirka 16,16 procent av antalet aktier och cirka 16,14 procent av antalet röster i Bolaget.

Kommentar från Magnus Andersson, VD
”Vi är väldigt glada över att så många aktieägare valt att nyttja sina teckningsoptioner och därmed visar en fortsatt tro på bolaget och dess framtida utveckling. Genom den likvid som vi erhåller från TO7 förväntas bolaget ha finansiering fram till lösenperioden av TO8.”

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Terranet AB (publ) i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, CEO
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

eller

Dan Wahrenberg, CFO
E-mail: dan.wahrenberg@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2024 kl. 08:00 CET.

Om Terranet AB (publ):
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi skannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT B).

För mer information, se Terranets webbplats www.terranet.se.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se.

Bilaga