KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TERRANET AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2024 kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.45.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 maj 2024,
  • dels senast den 15 maj 2024 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till pal.eriksson@terranet.se eller per post till Terranet AB, Mobilvägen 10, 223 62 Lund, märk kuvertet med ”Årsstämma 2024”. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 15 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.terranet.se) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.   Stämmans öppnande
2.   Val av ordförande
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Val av en eller fler justeringspersoner
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.   Godkännande av dagordning
7.   Föredragning av den framlagda årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.   Beslut om
a)   Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)   Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen
c)   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9.   Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter samt revisor
10.   Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11.   Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter
12.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13.   Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
14.   Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Inför årsstämman i Bolaget inrättades valberedningen genom att styrelsens ordförande kontaktade de aktieägare som per den 31 augusti 2023 var de tre största aktieägarna i Bolaget, vilka utsåg en ledamot vardera till valberedningen.
Valberedningen har inför årsstämman 2024 bestått av Julian Aleksov, ordförande i valberedningen, utsedd av Maida Vale Capital AB, Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB, Fredrik Olsson, eget innehav, Torgny Hellström, styrelseordförande i Terranet AB. Medlemmarna är utsedda av aktieägare som per den 31 mars 2024 tillsammans representerade cirka 17,86 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 – Val av ordförande

Valberedningen föreslår att advokat Mark Falkner vid Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB väljs till ordförande och protokollförare vid årsstämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 9 – Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 475 000 kronor till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att ett arvode om 25 000 kronor ska utgå till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet (högst 3 ledamöter). Valberedningen föreslår vidare att ett arvode om 60 000 kronor ska utgå till envar av ledamöterna i revisionsutskottet (högst 2 ledamöter) samt att ett arvode om 100 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår att Torgny Hellström, Anders Blom, Magnus Edman, Mats Fägerhag, Tarek Shoeb och Nils Wollny omväljs till styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare att Torgny Hellström omväljs till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (”E&Y”) till Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. E&Y har anmält att den auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera aktier av serie B, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.

Beslutet förutsätter för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl det vid årsstämman avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT
Handlingar och upplysningar

Kallelsen, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, www.terranet.se, senast samma dag.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 898 003 007, fördelade på 1 084 063 aktier av serie A och 896 919 944 aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till två (2) röster och varje aktier av serie B berättigar till en (1) röst.

_____________________________

Lund i april 2024
Terranet AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Bilaga