Terranet publicerar årsredovisning för 2023

Terranet AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2023 innehållande bolagsstyrningsrapport samt revisionsberättelse. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida www.terranet.se/rapporter

Kommentar till årsredovisningen
Efter publiceringen av Bolagets Bokslutskommuniké för 2023 har holoride GmbH, i vilket Terranet äger 10,4% av aktier och röster, inlett en preliminär insolvensprocess i Tyskland. Detta kommunicerades till marknaden den 22 april.

Med anledning härav har bolagets styrelse och ledning beslutat göra en nedskrivning av värdet på innehavet i holoride, med 32,7 MSEK i koncernen till 0 MSEK, vilket inte har någon effekt på Bolagets likviditet. Nedskrivningen utgör således en skillnad mellan Bokslutskommunikén och Årsredovisningen för 2023 och ingående balanser för 2024 kommer därför justeras.

Bolagets styrelse och ledning bedömer att situationen inte påverkar Terranets likviditet varför tidigare upplysningar gällande såväl bolagets likviditet och fortsatt drift som bolagets verksamhet i övrigt kvarstår. Terranets produkt- och affärsutveckling påverkas inte.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Bilagor