Senaste press

Styrelsen i TerraNet AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) beslutade den 6 april 2020 att genomföra en nyemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), vilket sedermera godkändes av årsstämman den 15 maj 2020. Företrädesemissionen består av...
Årsstämman 2020 i TerraNet Holding AB ("TerraNet" eller "Bolaget") hölls idag den 15 maj 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i TerraNet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman...
På grund av rådande situation gällande smittspridning, kommer Terranets årsstämma den 15 maj 2020 att flyttas till annan lokal.  Tidigare är annonserat: Bolagets lokaler, Scheelevägen 17, Ideon Lund Ny plats: lokal FORUM, Scheelevägen 15, Ideon Lund Nytt för i år...

TerraNet offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad Företrädesemission av units om cirka 40 MSEK

Styrelsen i TerraNet AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) beslutade den 6 april 2020 att genomföra en nyemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), vilket sedermera godkändes av årsstämman den 15 maj 2020. Företrädesemissionen består av nyemission om högst 101 005 306 nya B-aktier och högst 151 507 959 teckningsoptioner fördelat på tre serier till en teckningskurs om 0,80 SEK per unit. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden och kan tillföra Bolaget högst cirka 38 MSEK före avdrag före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 40 MSEK per serie av teckningsoptioner. Styrelsen i Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperiodens inledande, upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://terranet.se/sv/for-investerare/.

Detaljer

Kommuniké från årsstämman i TerraNet

Årsstämman 2020 i TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 15 maj 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Fastställande av resultat- och balansräkningen Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i TerraNet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vinstdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond…

Detaljer

Årsstämma Terranet

På grund av rådande situation gällande smittspridning, kommer Terranets årsstämma den 15 maj 2020 att flyttas till annan lokal.  Tidigare är annonserat: Bolagets lokaler, Scheelevägen 17, Ideon Lund Ny plats: lokal FORUM, Scheelevägen 15, Ideon Lund Nytt för i år är att det går bra att lyssna virtuellt via länk. www.zoom.us  Notera att din rösträtt…

Detaljer

Förslag på ny styrelse i TerraNet

Aktieägare som företräder ca 30 procent av rösterna på stämman har inkommit med följande förslag på ny styrelse i Bolaget:       Anders Rantén (ordförande, nyval), VD i Upplands Bilforum. Tidigare bl a VD Malmö Aviation, VD ITP S.A.       Michel Roig (ledamot, omval), Senior Vice President, Fingerprint Cards. Tidigare bl a General Manager,…

Detaljer

Terranet Further Advancing Its Life Saving Technology

Following the launch at CES in Las Vegas 2020, Terranet has through Q1 up to now taken further important steps in the development and proof of concept cycle with the life saving 3D motion software technology – Voxelflow. ”With higher accuracy, lower latency at higher resolution we are coming closer to a point what no…

Detaljer

PRESENTATIONER AV TERRANET – vlogs, podcasts och webinars

Fr o m denna och under kommande veckor presenterar Terranet interaktivt sin affärsplan i olika fora och sociala media. Presentationerna kommer att utföras online i en rad olika vlogs (video-blogs), webinars och podcasts och finnas tillgängligt på bolagets hemsida, YouTube, LinkedIn, Twitter och Facebook. Terranets Stream Team, medarbetare och partners kommer närmare förklara teknik, produkt-…

Detaljer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020 Intäkterna uppgick till 481 (220) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -9 440 (-8 367) TSEK. Periodens nettoresultat uppgick till -10 195 (-8 549) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 029 (-7 194) TSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 7 743 (11 569) TSEK. Bolagets befintliga…

Detaljer

TerraNet upptar andra delen på 5 MSEK av tidigare kommunicerat brygglån

TerraNet Holding AB (publ) har i dag tagit upp den resterande delen på 5 MSEK av det brygglån som kommunicerades den 24 februari 2020. Långivare är Formue Nord Markedsneutral A/S. Lånet upptas med 2,5 procent ränta per påbörjad 30-dagarsperiod och löper till och med den 30 juni 2020. Om lånet inte återbetalats senast 30 juni…

Detaljer