Senaste press

Terranet har nu officiellt godkänts som leverantör och sedan en tid inlett ett samarbetsprojekt med Daimler-Mercedes Benz och deras Startup-Autobahnprogram för att förädla sin tredimensionella bildanalys- och laserscanningsteknologi som är avsett för avancerat förarstöd i syfte att minska trafikolyckor. Vi...
Styrelsen i TerraNet Holding AB ("TerraNet" eller "Bolaget") har idag ingått avtal med ett antal befintliga och nya investerare avseende upptagande av lån om totalt 1,9 MSEK ("Lånet"). Lånet löper till och med den 28 februari 2021 med en årlig...
Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2019 Intäkterna uppgick till 0 (1 469) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -13 691 (-26 872) TSEK Periodens nettoresultat uppgick till -14 853 (-26 858) TSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11...

TERRANET I SAMARBETE MED DAIMLER

Terranet har nu officiellt godkänts som leverantör och sedan en tid inlett ett samarbetsprojekt med Daimler-Mercedes Benz och deras Startup-Autobahnprogram för att förädla sin tredimensionella bildanalys- och laserscanningsteknologi som är avsett för avancerat förarstöd i syfte att minska trafikolyckor. Vi har prekvalificerat för detta sedan i början av Q3 och mitten av sommaren förra året.…

Detaljer

Dagens avancerade förarstöd döms ut av Teslas Elon Musk – TerraNet har lösningen

Datainnehållet i bilar ökar stadigt. Den stora drivkraften är ökad säkerhet. Men dagens positionerings- och kollisionsvarningssystem håller inte måttet, i alla fall om man ska tro Teslas VD Elon Musk. Framtidens system heter VoxelFlow och tillhandahålls av svenska TerraNet. Varje dag omkommer ungefär 3 500 människor i trafiken. Antalet skadade är i det närmaste det…

Detaljer

TerraNet säkrar ytterligare finansiering; upptar lån om 1,9 miljoner SEK med konverteringsmöjlighet

Styrelsen i TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med ett antal befintliga och nya investerare avseende upptagande av lån om totalt 1,9 MSEK (”Lånet”). Lånet löper till och med den 28 februari 2021 med en årlig ränta om 10 procent. Långivarna har rätt att begära att Lånet konverteras till B-aktier i Bolaget till en kurs om 1,50 SEK per aktie.

Detaljer

Bokslutskommuniké 1 januari 2019 – 31 december 2019

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2019 Intäkterna uppgick till 0 (1 469) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -13 691 (-26 872) TSEK Periodens nettoresultat uppgick till -14 853 (-26 858) TSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 335 (-7 897) TSEK Koncernens likvida medel uppgick till 11 569 (11 231) TSEK Resultat…

Detaljer

TerraNet upptar lån för att stärka den finansiella ställningen och möjliggöra strategisk investering i VoxelFlow

Styrelsen i TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta en brygglånefinansiering i syfte att tillföra rörelsekapital för den fortsatta verksamheten och utvecklingen av Bolagets produkt VoxelFlow. Lånet har en ram om 10 MSEK, varav 5 MSEK utbetalas omgående och 5 MSEK utbetalas vid senare tillfälle, om Bolaget så önskar.

Detaljer

Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB

  Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 februari 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Scheelevägen 17 i Lund. Kaffe och kaka serveras från kl. 09:30. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid stämman ska: i. dels vara införd i den av…

Detaljer

Nytt orderavrop inom självkörande teknik från global mediekoncern

Terranet har idag erhållit ett nytt avrop inom det projekt för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet för åkturer på nöjesparker som bolaget utför åt en global mediekoncern (se pressmeddelande från den 21 november 2019). Det nya avropet är på 200 000 SEK och är en fortsättning på det arbete som påbörjades i november.  …

Detaljer

Delårsrapport 1 januari 2019 – 30 september 2019

Tredje kvartalet                 1 juli – 30 september 2019 Intäkterna uppgick till 604 (383) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -7 873 (-7 988) TSEK Periodens nettoresultat uppgick till -9 790 (-7 959) TSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 460 (-11 696) TSEK Koncernens likvida medel uppgick till 6 499 (11 231) TSEK Resultat per aktie före…

Detaljer