Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB

  Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 februari 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Scheelevägen 17 i Lund. Kaffe och kaka serveras från kl. 09:30. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid stämman ska: i. dels vara införd i den av…

Detaljer

Nytt orderavrop inom självkörande teknik från global mediekoncern

Terranet har idag erhållit ett nytt avrop inom det projekt för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet för åkturer på nöjesparker som bolaget utför åt en global mediekoncern (se pressmeddelande från den 21 november 2019). Det nya avropet är på 200 000 SEK och är en fortsättning på det arbete som påbörjades i november.  …

Detaljer

Delårsrapport 1 januari 2019 – 30 september 2019

Tredje kvartalet                 1 juli – 30 september 2019 Intäkterna uppgick till 604 (383) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -7 873 (-7 988) TSEK Periodens nettoresultat uppgick till -9 790 (-7 959) TSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 460 (-11 696) TSEK Koncernens likvida medel uppgick till 6 499 (11 231) TSEK Resultat per aktie före…

Detaljer

Kundorder inom självkörande teknik från global mediakoncern

Terranet har erhållit en första avropsorder från en världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabranschen. Ordervärdet i första fasen är på 200 000 SEK för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet för olika åkattraktioner. Det är ett omfattande projekt som förväntas pågå under åtminstone två år – 2020 och 2021. Terranet har utvecklat affären…

Detaljer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TERRANET HOLDING AB

  Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr. 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 december 2019 kl. 13.00 i konferenslokal Square, på Ideon Science Park ”Alfa-huset”, Scheelevägen 15 i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden…

Detaljer

5G-demo med Intel och Terranet i Turin

Intel och Terranet presenterar idag en gemensam demoprototyp på 5GAA-konferensen i Turin i Italien.  Demon visar hur Terranets unika moln- och offlinebaserade konnektivitetsplattform med en Androidklient i kombination med Intels Multi-Access Edge Computing (MEC) arkitektur förhöjer prestanda och användarupplevelsen i bilen. Det sker genom support av högupplöst strömning av videotjänster och livemedia. Det kan avse…

Detaljer

Sista dag för handel med BTA i TerraNet Holding AB

TerraNet Holding AB:s (”TerraNet”) företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (”TERRNT BTA B”) är den 11 november 2019. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 13 november 2019. De nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 15 november 2019. Efter registrering…

Detaljer

Terranet offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemission

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Detaljer