Kallelse till årsstämma i TerraNet Holding AB

  Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2020 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, på Ideon Science Park, Scheelevägen 15 i Lund. Information med anledning av coronaviruset På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk…

Detaljer

VD-kommenterar gällande garanterad företrädesemission

Som tidigare meddelades idag kommer Terranet genomföra en företrädesemission med hjälp av Fondkommissionärsfirman Mangold. Företrädesemissionen är garanterad till 75 procent. Företrädesemissionen omfattas till 11 procent av teckningsförbindelser bland befintliga ägare och till cirka 64 procent av emissionsgarantier. Sammantaget är företrädesemissionen säkerställd till 75 procent.  Vi är mycket nöjda med resultatet och intresset från marknaden. Detta ger oss…

Detaljer

TerraNet avser genomföra företrädesemission av units om cirka 40 MSEK och föreslår minskning av aktiekapitalet i samband därmed

INSIDERINFORMATION: TerraNet AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) har idag den 6 april 2020 beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Erbjudandet består av högst 101 005 306 nya B-aktier och högst 151 507 959 teckningsoptioner fördelat på tre serier. För att möjliggöra Företrädesemissionen avser styrelsen i TerraNet även föreslå en minskning av aktiekapitalet med 30 301 591,80 SEK, från 50 502 653 till 20 201 061,20 SEK utan indragning av aktier för överföring till fritt eget kapital. Aktiekapitalet kommer återställas genom Företrädesemissionen, varvid inget tillstånd av Bolagsverket kommer att krävas för att genomföra minskningen av aktiekapitalet. Styrelsen föreslår även en ytterligare minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för överföring till fritt eget kapital som kräver tillstånd från Bolagsverket. Genom minskningen kommer alltså aktiekapitalet minskas med högst 59 088 104,01, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, från 60 603 183,60 till 1 515 079,59, varvid kvotvärdet för Bolagets aktie kommer uppgå till 0,01 SEK.

Detaljer

TERRANET GENOMFÖR BESPARINGAR OCH OMORGANISATION PGA COVID-19

I den uppkomna Coronapandemin korttidspermitterar Terranet flertalet av de anställda med innebörd att personalen from den 1 april 2020 jobbar endast 40%  Med detta och ytterligare justeringar räknar bolaget med en kortsiktig besparingseffekt på minst 30 %. I samband med detta genomförs också en organisationsförändring där Christian Larsson går in i rollen som SVP Product…

Detaljer

TERRANET I SAMARBETE MED DAIMLER

Terranet har nu officiellt godkänts som leverantör och sedan en tid inlett ett samarbetsprojekt med Daimler-Mercedes Benz och deras Startup-Autobahnprogram för att förädla sin tredimensionella bildanalys- och laserscanningsteknologi som är avsett för avancerat förarstöd i syfte att minska trafikolyckor. Vi har prekvalificerat för detta sedan i början av Q3 och mitten av sommaren förra året.…

Detaljer

Dagens avancerade förarstöd döms ut av Teslas Elon Musk – TerraNet har lösningen

Datainnehållet i bilar ökar stadigt. Den stora drivkraften är ökad säkerhet. Men dagens positionerings- och kollisionsvarningssystem håller inte måttet, i alla fall om man ska tro Teslas VD Elon Musk. Framtidens system heter VoxelFlow och tillhandahålls av svenska TerraNet. Varje dag omkommer ungefär 3 500 människor i trafiken. Antalet skadade är i det närmaste det…

Detaljer

TerraNet säkrar ytterligare finansiering; upptar lån om 1,9 miljoner SEK med konverteringsmöjlighet

Styrelsen i TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal med ett antal befintliga och nya investerare avseende upptagande av lån om totalt 1,9 MSEK (”Lånet”). Lånet löper till och med den 28 februari 2021 med en årlig ränta om 10 procent. Långivarna har rätt att begära att Lånet konverteras till B-aktier i Bolaget till en kurs om 1,50 SEK per aktie.

Detaljer

Bokslutskommuniké 1 januari 2019 – 31 december 2019

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2019 Intäkterna uppgick till 0 (1 469) TSEK Rörelseresultatet uppgick till -13 691 (-26 872) TSEK Periodens nettoresultat uppgick till -14 853 (-26 858) TSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 335 (-7 897) TSEK Koncernens likvida medel uppgick till 11 569 (11 231) TSEK Resultat…

Detaljer

TerraNet upptar lån för att stärka den finansiella ställningen och möjliggöra strategisk investering i VoxelFlow

Styrelsen i TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) har beslutat att uppta en brygglånefinansiering i syfte att tillföra rörelsekapital för den fortsatta verksamheten och utvecklingen av Bolagets produkt VoxelFlow. Lånet har en ram om 10 MSEK, varav 5 MSEK utbetalas omgående och 5 MSEK utbetalas vid senare tillfälle, om Bolaget så önskar.

Detaljer