Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB

  Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org.nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 september 2020 kl. 14.00 i lokal FORUM, Scheelevägen 15, Ideon, i Lund. Information med anledning av coronaviruset På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare…

Detaljer

Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner

TerraNet Holding AB (“TerraNet” eller “Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en kraftigt övertecknad företrädesemission av units om cirka 40,4 MSEK (“Företrädesemissionen”). Totalt emitterades 50 502 653 units, bestående av 101 005 306 B-aktier, 50 502 653 teckningsoptioner av serie 2020:1, 50 502 653 teckningsoptioner av serie 2020:2 samt 50 502 653 teckningsoptioner av serie 2020:3.

Detaljer

TerraNet Holding AB genomför riktad nyemission till garanter i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen

TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) har som tidigare offentliggjorts slutfört den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen i Bolaget den 16 april 2020 och godkändes av bolagsstämman den 15 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av B-aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 0,40 SEK per B-aktie, motsvarande teckningskursen per B-aktie i Företrädesemissionen, och betalningen sker genom kvittning av garanternas fordringar. 

Detaljer

Byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att bolaget har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2020. Fram till dess kommer FNCA att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.   För mer information, vänligen kontakta: Pär-Olof Johannesson, VD…

Detaljer

TerraNets fullt garanterade företrädesemission kraftigt övertecknad

INSIDERINFORMATION: TerraNet Holding AB (“TerraNet” eller “Bolaget”) offentliggör härmed det slutliga utfallet av den fullt garanterade företrädesemission av units som efter beslut av styrelsen godkändes av årsstämman den 15 maj 2020 (“Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod inleddes den 25 maj 2020. Företrädesemissionen tecknades till totalt 220,11 procent. De garantiåtaganden som lämnades i Företrädesemissionen har inte tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 38,7 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.

Detaljer

TerraNet bekräftar motpart i tidigare erhållen kundorder från global mediakoncern

TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) kommunicerade genom pressmeddelande den 21 november 2019 en första avropsorder inom självkörande teknik från, vad Bolaget i sin kommunikation benämnde, ”global mediakoncern” och ”världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabranschen”. Bolaget kan, mot bakgrund av vad som framkommit under Bolagets investerarpresentation idag, bekräfta att motparten är Walt Disney…

Detaljer

Teckningsperioden i TerraNets företrädesemission inleds idag den 25 maj 2020

Idag, den 25 maj 2020, inleds teckningsperioden i TerraNet Holding ABs (“TerraNet” eller “Bolaget”) förestående företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 6 april 2020 (“Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 25 maj 2020 till och med den 8 juni 2020. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i…

Detaljer

TerraNet offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad Företrädesemission av units om cirka 40 MSEK

Styrelsen i TerraNet AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) beslutade den 6 april 2020 att genomföra en nyemission av B-aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”), vilket sedermera godkändes av årsstämman den 15 maj 2020. Företrädesemissionen består av nyemission om högst 101 005 306 nya B-aktier och högst 151 507 959 teckningsoptioner fördelat på tre serier till en teckningskurs om 0,80 SEK per unit. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden och kan tillföra Bolaget högst cirka 38 MSEK före avdrag före kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 40 MSEK per serie av teckningsoptioner. Styrelsen i Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen, och inför teckningsperiodens inledande, upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, https://terranet.se/sv/for-investerare/.

Detaljer