Terranets styrelse beslutar om riktade emissioner av units och överlåtelse av teckningsoptioner till alla aktieägare

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, har beslutat att genomföra en riktad emission av units om cirka 10 MSEK, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO8 till ett antal på förhand vidtalade investerare, däribland befintliga aktieägare. För att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppstår till följd av emissionen har styrelsen också beslutat om en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO8 till Bolaget som kommer att vederlagsfritt överlåtas till samtliga aktieägare i Bolaget.

Riktade emissioner av units

Styrelsen i Terranet har idag beslutat om en riktad emission om totalt 71 428 569 units till en teckningskurs om 0,14 SEK per unit motsvarande 0,07 SEK per aktie. Emissionslikviden uppgår till total cirka 10 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). Varje unit i den Riktade Emissionen består av två (2) aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO8. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts efter förhandlingar med tecknarna och motsvarar en rabatt om cirka 9,23 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 27 december 2023 till och med 10 januari 2024 och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig.

Den Riktade Emissionen har beslutats i två steg. Den första delen har beslutats med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2023 motsvarande cirka 7,75 MSEK (den ”Första Emissionen”). Rätt att teckna units i den Första Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Social Assets AB, Oliver Aleksov, Patrick Bergström och Erik Eurenius. Den andra delen har beslutats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, motsvarande cirka 2,25 MSEK. (den ”Andra Emissionen”). Rätt att teckna units i den Andra Emissionen tillkommer aktieägaren Maida Vale Capital AB (ett bolag delvis kontrollerat av styrelseledamot Anders Blom).

Inför den Riktade Emissionen har styrelsen övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en kontant företrädesemission men har konstaterat att en företrädesemission, i jämförelse med den Riktade Emissionen, (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad nyemission, (ii) troligtvis inte skulle bli tecknad i erforderlig utsträckning, med hänsyn det rådande klimatet på aktiemarknaden, utan att garantiförbindelser upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning, (iii) skulle medföra en osäkerhet i förhållande till storleken på det kapital som Bolaget kan komma att erhålla från Bolagets befintliga aktieägare och (iv) sannolikt skulle behövt göras till en lägre teckningskurs med hänsyn till de rabattnivåer som förekommit på aktiemarknaden på senare tid. Även andra alternativ, däribland upptagande av ett långfristigt lån, har övervägts men antingen ansetts innebära för höga kostnader eller inte inbringa tillräckligt med rörelsekapital och därmed inte ansetts ligga i Bolagets eller aktieägarnas intresse. Den riktade emissionen medför vidare att i) Bolagets aktieägarkrets breddas med nya investerare med ett intresse av Bolaget och dess utveckling och ii) Bolagets ägarbas stärks genom att ett antal befintliga ägare investerar ytterligare i Bolaget. Ovan ger enligt styrelsens uppfattning en stärkt ägarbild. Ett utökat ägande för vissa befintliga aktieägare med stort engagemang för Bolaget och dess framtida utveckling skapar enligt styrelsens bedömning förutsättningar för stabilitet och trygghet för både Bolaget och övriga aktieägare. Mot bakgrund av detta har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission på föreslagna villkor är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, särskilt med anledning av att Bolaget är i behov av omedelbar finansiering.

Emission och överlåtelse av teckningsoptioner samt villkor för TO8

I syfte att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppkommer genom de Riktade Emissionen har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2023, beslutat om en riktad emission av 68 649 624 teckningsoptioner av serie TO8 till Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras och tecknas vederlagsfritt av Bolaget. Bolaget kommer att överlåta teckningsoptionerna vederlagsfritt till aktieägarna i Bolaget. Vid överlåtelsen kommer innehav av elva (11) aktier (oavsett serie) berättiga varje aktieägare att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO8. Vid fastställandet av antalet teckningsoptioner som varje aktieägare är berättigad till kommer fraktioner att avrundas nedåt till närmaste heltal. Styrelsen kommer att återkomma med tidpunkt för avstämningsdag för överlåtelsen, vilken beräknas infalla som senast under februari 2024.

En (1) teckningsoption av serie TO8 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 0,14 SEK (motsvarande 200% av teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen). Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 kommer äga rum under perioden från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024.

”Den genomförda emissionen tillsammans med utgivandet av teckningsoptioner av serie TO8 tillför bolaget ytterligare finansiell stabilitet vilket förstärker våra möjligheter att ytterligare accelerera vår produkt-och affärsutveckling av BlincVision. Vi ser fram emot att kunna återkomma till marknaden om våra framsteg i verksamheten under de kommande månaderna”, säger Magnus Andersson, VD för Terranet.

Extra bolagsstämma

I enlighet med det pressmeddelande som Terranet publicerade den 10 januari 2024 kommer styrelsen kalla till en extra bolagsstämma. Stämman kommer äga rum den 31 januari 2024 för att bland annat besluta om godkännande av styrelsens beslut om den riktade unitemissionen till aktieägaren Maida Vale Capital AB. Kallelsen kommer under dagen att publiceras genom separat pressmeddelande.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet, under förutsättning att extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om den Andra Emissionen, öka med 1 428 571,38, från 7 551 458,69 SEK till 8 980 030,07 SEK genom nyemission av 142 857 138 aktier av serie B, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 755 145 869 till 898 003 007 aktier och medför en utspädning om cirka 15,91 procent för aktieägare som inte deltog i emissionen. Vid efterföljande inlösen av teckningsoptioner av serie TO8 som emitterats i den Riktade Emissionen kommer Bolagets aktiekapital kunna öka med ytterligare 714 285,69 SEK och antalet aktier av serie B att öka med 71 428 569. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av TO8 kommer Bolaget tillföras ytterligare 10 MSEK.

Genom den riktade emissionen av TO8, som kommer överlåtas till aktieägarna, kan antalet aktier av serie B i Bolaget öka med ytterligare 68 649 624 vilket kan medföra en ökning av aktiekapitalet med 686 496,24 SEK. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av TO8 som kommer överlåtas till aktieägarna kommer Bolaget tillföras cirka 9,6 MSEK.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med de Riktade emissionerna. Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2024 08.45.

För mer information, vänligen kontakta:        
Magnus Andersson, vd        
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon
som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).
Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilaga