Kommunikation utan uppkoppling

TerraNet utvecklar mjukvara för avancerat förarstöd och tillhandahåller några av de avgörande teknikerna för självkörande fordon av olika slag. Teknologin möjliggör inte bara kommunikation mellan fordon och andra objekt utan även exakt positionering med hjälp av 5G – oavsett uppkopplingsmöjligheter.

Företrädesemission oktober 2019

Autonoma system är en av de snabbast växande industrierna för tillfället, samtidigt som den fortfarande är i början av sin utvecklingskurva. För att möta morgondagens behov och expandera vår produktutveckling, gör vi i oktober en emission som vänder sig till både nuvarande och nya aktieägare.

Detaljer

Press

Idag den 2 oktober 2019 inleds teckningstiden för TerraNet Holding AB (publ) (’’TerraNet eller ’’Bolaget’’) företrädesemission av aktier. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs TerraNet cirka 52,1 MSEK före emissionskostnader. TerraNet har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka...
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT...
Terranet har tecknat ett samarbetsavtal med bl.a. Högskolan i Halmstad, AstaZero och andra industriaktörer för framtagning av funktioner avseende kollisionsvarning i trafikkorsningar. SafeSmart, som projektet kallas, är finansierat av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Samarbetet syftar till att, utifrån...
Fler pressmeddelanden

Teknologin bakom

En av de viktigaste positioneringsteknologierna inom autonoma system är GNSS, det vill säga satellitbaserad positionering som GPS. Nackdelen med GNSS är att prestandan försämras när signalerna från satelliterna blockeras, som i tunnlar, garage och bland höga byggnader. TerraNets DSRC-teknologi för samverkande positionering utnyttjar radiobaserad avståndsbedömning och ger som komplement till GNSS ett unikt robust system som fungerar i alla miljöer.

TerraNet utvecklar 5G-algoritmer som, genom att utnyttja fördelarna med den nya 5G-tekniken (större bandbredd, lägre signalfördröjning med mera), ger en extremt noggrann positionering.

Användningsområden

Teknologin används inom allt från personbilar och lastbilar till intelligenta transportsystem i miljöer som gruvor, lager och nöjesparker. Samtidigt undersöker vi fler användningsområden som till exempel kollisions-varningssystem för utsatta medtrafikanter och virtuella upplevelser för passagerare i fordon.

Säkra framtiden

Framåt ser vi stor potential i den närmast explosionsartade framväxten av elektriska scootrar. De är smidiga och populära men orsakar också fler sjukhusbesök än både cykel- och gångolyckor på grund av de relativt höga hastigheterna och avsaknaden av hjälm. En viktig komponent för elscootrarnas fortsatta framgång är säkerhetsfrågan och fordonens förmåga att kommunicera med omvärlden – ett välkänt område för TerraNet.

TerraNets vision är att bidra till ett minskat olycksantal i trafiken genom utveckling av mjukvara, samt konsulttjänster och systemintegration, för positionering och intelligent kommunikation för självkörande fordon.