Terranets styrelse har beslutat om en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO6 och TO7, som styrelsen beslutade om den 17 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Företrädesemissionen har Terranets styrelse idag beslutat om en riktad emission av units till de emissionsgaranter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nya units (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen har fastställts till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 0,90 SEK per unit vilket motsvarar 0,18 SEK per aktie. och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nya units. Flera av garanterna har valt att erhålla garantiersättningen i form av nya units. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen som omfattar totalt 2 272 887 nya units. Varje unit i Ersättnings-emissionen består av fem (5) B-aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO6 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO7. Sammanlagt emitteras 11 364 435 B-aktier, 6 818 661 teckningsoptioner av serie TO6 och 6 818 661 teckningsoptioner av serie TO7 genom Ersättningsemissionen. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av garantens fordran på garantiersättning. Teckningskursen fastställdes till 0,90 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie, motsvarade teckningskursen i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Samtliga units i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för kontant utbetalning.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 11 364 435 B-aktier från 628 021 425 aktier (1 084 463 A-aktier och 626 936 962 B-aktier efter registrering av Företrädesemissionen) till 639 385 860 aktier, och aktiekapitalet ökar med 113 644,35 SEK, från 6 280 214,25 SEK (efter registrering av Företrädesemissionen) till 6 393 858,60 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 i Ersättningsemissionen nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 6 818 661 B-aktier, från 639 385 860 aktier (1 084 463 A-aktier och 638 301 397 B-aktier) till 646 204 521 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 68 186,61 SEK, från 6 393 858,60 SEK till 6 462 045,21 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO7 i Ersättningsemissionen nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 6 818 661 B-aktier, från 646 204 521 aktier (1 084 463 A-aktier och 645 120 058 B-aktier) till 653 023 182 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 68 186,61 SEK, från 6 462 045,21 SEK till 6 530 231,82 SEK.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet i samband med Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Terranet i någon jurisdiktion, varken från Terranet eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bilaga