Terranet Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 2018 – 31 december 2018

Fjärde kvartalet
1 oktober – 31 december 2018

 • Intäkterna uppgick till 1 469 (1 293) TSEK.
 • Rörelseresultat uppgick till -26 872 (-16 090) TSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -26 858 (-16 125) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 897 (-10 688) TSEK.
 • Koncernens likvida medel uppgick till 11 231 (62 379) TSEK. Bolagets likvida medel bedöms räcka till juni 2019. Se vidare upplysningar under Risker och osäkerhetsfaktorer.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,11 (-0,67) kr.

Helåret
1 januari – 31 december 2018

 • Intäkterna uppgick till 4 812 (5 570) TSEK.
 • Rörelseresultat uppgick till -61 717 (-58 641) TSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -61 566 (-58 676) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -45 852 (-53 509) TSEK.
 • Koncernens likvida medel uppgick till 11 231 (62 379) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till –2,55 (-2,86) kr.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2018.

VD-kommentar

Fram till det fjärde kvartalet 2018 var Terranet organiserat i tre produktlinjer för kommunikation fordon-till-fordon, maskin-till-maskin och telefon-till-telefon. Genom ett strategiskt inriktningsbeslut har de tidigare tre produktlinjerna nu blivit en enda, med fokus på aktiv fordonssäkerhet, kommunikationsprotokoll och telematik för personbilar, bussar och lastbilar. 2018 innebar också ett antal genomgripande strukturförändringar i verksamhet och ledning, samt en kostnads-rationalisering för att anpassa bolaget till en mer fokuserad affärsplan och produktstrategi. Terranet utvecklar en mjukvara, med patenterade algoritmer för positionering, som passar in i tekniken för avancerat förarstöd (advanced driver assistance systems, ADAS) och självkörande fordon (autonomous driving, AD). Terranets erbjudande är en teknik som möjliggör lägesbestämning mellan fordon, fordon och fotgängare, eller fordon och infrastruktur, med hög prestanda i fråga om centimeternoggrannhet till låg strömförbrukning, låg latens och hög databandbredd. Mjukvaran integreras i elektroniska styrmoduler i fordon.

Kollisionsvarning för ökad säkerhet i trafikkorsningar och konvojkörning (platooning) för lastbilar för bättre bränsleekonomi är de två viktigaste tillämpningarna för Terranets teknologi. Det är en produktvision som syftar till färre olyckor och bättre miljöprestanda. Under de senaste månaderna har Terranet arbetat upp en stock med kundförfrågningar från ledande tillverkare och underleverantörer inom bilindustrin. En vecka in på det nya året tecknades ett mycket viktigt samarbetsavtal med den amerikanska nätoperatören Verizon för deltagande i deras fältprov i Mcity vid University of Michigan, där Terranets algoritmer ska kalibreras mot den nya 5G-standarden som kommer bli den dominerande teknologin inom kommunikation fordon-till-fordon.

I syfte att bredda anläggningsytan mot industrin och påskynda en marknadslansering utvärderar bolaget kontinuerligt möjligheter med breddad sökprofil även inom bildanalys och kamerasensorer. Detta är en annan systemkritisk funktion som väl kompletterar tillämpningar inom signalbehandling för aktiv fordonssäkerhet. Bland övriga strategiska samarbeten har Terranet tecknat ett avtal med Waysure som har fokus på satellitbaserad GPS- navigering, vilket är ett komplement till Terranets radiobaserade lösningar (Wi- Fi, LTE och 5G), samt relativa positioneringsteknik.

Marknaden för avancerat förarstöd och självkörande bilar förväntas att växa med 25 procent per år de kommande 10 till 15 åren i takt med att en ny flotta med självkörande bilar lanseras på världsmarknaden. Många globala analytiker, däribland Goldman Sachs, bedömer att redan 2030 kommer hälften av alla världens bilar ha så kallad nivå 5-kapacitet, det vill säga vara helt självkörande.

Aldrig tidigare har Terranet kunnat adressera nyckelkunder i det geografiska närområdet på samma sätt som i dag. Västra Götalandsregionen, med Lindholmen Science Park och Chalmers i Göteborg, utgör ett globalt centrum för fordonsindustrin med bolag som Volvo Cars, Volvo Trucks, Veoneer, Zenuity, Denso, CEVT, NEVS, med flera.

Det licensavtal som Terranet tecknade under 2018 med Veoneer, som är ledande inom aktiv fordonssäkerhet, utgör fundamentet för gjorda investeringar och kommande marknadssatsningar. Till detta kommer ett samarbete med Qualcomm, för vilka Terranet är ett designhus inom aktiv fordonssäkerhet.

Licensintäkter för funktioner avsedda för förarstöd och självkörande fordon ligger bortom år 2022. Därför kommer Terranet att fokusera på ett bredare systemerbjudande i syfte att säkra löpande intäkter fram till dess att bolagets produkter når ett genomslag i fordonsindustrin. Målet är att bli en världsledande mjukvaruleverantör för radiobaserade sensorer inom aktiv fördonssäkerhet.

För ytterligare information kontakta:

Pär-Olof Johannesson
CEO
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson
CFO
+46 72 709 56 01

Bolagets Certified Adviser är:
FNCA Sweden AB
+46 8 528 00 399
info@fnca.se

Kalendarium:
Delårsrapport januari-mars  16 maj 2019
Årsstämma 17 maj 2019
Delårsrapport januari-juni  22 augusti 2019
Delårsrapport januari-september          14 november 2019

Årsredovisningen för 2018 beräknas finnas tillgänglig från och med den 15 april både på bolagets hemsida samt på bolagets huvudkontor i Lund. Vänligen kontakta styrelsens ordförande Anders Rantén, andersranten@hotmail.com, med eventuella synpunkter på val av styrelseledamöter inför årsstämman

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari kl 8.30 CET.