Terranet AB offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO6 och serie TO7, som styrelsen beslutade om den 17 maj 2023 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 40 646 315 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 48,5 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget erhållit teckningsanmälningar om 1 044 146 units, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 41 690 461 units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 49,8 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 16 924 872 units, motsvarande 20,2 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Totalt tecknades således 58 615 333 units, motsvarande 70,0 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 52,8 MSEK före emissionskostnader.

Utfallet i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 13 juni 2023. Det slutliga utfallet visar att 40 646 315 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 48,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget mottagit teckningsanmälningar om att teckna      1 044 146 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 41 690 461 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 49,8 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden om 16 924 872 units kommer utnyttjas av Bolaget, motsvarande cirka 20,2 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i Företrädesemissionen består av fem (5) nya aktier av serie B, tre (3) teckningsoptioner av serie TO6 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO7. Sammantaget tecknades således 58 615 333 units motsvarande 293 076 665 nyemitterade aktier av serie B, 175 845 999 teckningsoptioner av serie TO6 och 175 845 999 teckningsoptioner av serie TO7.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 52,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 47,5 MSEK. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO7 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 47,5 MSEK.

Kommentar från Magnus Andersson, VD
”Det är roligt att vi även i detta tuffa marknadsklimat har aktieägare som stöttar och tror på Terranet. Jag ser fram emot våra möjligheter, både gällande partnerskap och utvecklingen av BlincVision.”

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 25 maj 2023 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 293 076 665 B-aktier från              334 944 760 aktier (1 084 463 A-aktier och 333 860 297 B-aktier) till 628 021 425 aktier, och aktiekapitalet ökar med 2 930 766,65 SEK, från 3 349 447,60 SEK till 6 280 214,25 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 175 845 999 B-aktier, från 628 021 425 aktier (1 084 463 A-aktier och 626 936 962 B-aktier) till 803 867 424 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 1 758 459,99 SEK, från 6 280 214,25 SEK till 8 038 674,24 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO7 nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 175 845 999 B-aktier, från 803 867 424 aktier (1 084 463 A-aktier och 802 782 961 B-aktier) till 979 713 423 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 1 758 459,99 SEK, från 8 038 674,24 SEK till 9 797 134,23 SEK.

Teckningsoptioner av serie TO6
Varje teckningsoption serie TO6 medför rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 10 november 2023 till och med den 23 november 2023, dock lägst kvotvärdet (0,01 SEK) och högst 0,27 SEK per B-aktie. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO6 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 27 november 2023 till och med den 11 december 2023. Teckningsoptionerna av serie TO7 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsoptioner av serie TO7
Varje teckningsoption serie TO7 medför rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024, dock lägst kvotvärdet (0,01 SEK) och högst 0,27 SEK per B-aktie. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 3 juni 2024. Teckningsoptionerna av serie TO7 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Betalda tecknade units (”BTU”)
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Premier Growth Market fram till omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 26, 2023.

Ersättning till garanter
I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare och Mangold Fondkommission lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 22 juni 2023. Teckningskursen för eventuella units som emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,90 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och som styrelsen bedömer marknadsmässig. Totalt kan därmed högst 44 156 560 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2023 kl. 16:30 CEST.

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Terranet i någon jurisdiktion, varken från Terranet eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Bilaga