Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • En första prototyp av laserscannern levererades av Prevas Development till Terranet. Tester och utvärdering pågår.
 • Teckningsoptionsprogrammet TO5 B slutfördes. Över 70% av teckningsoptionerna nyttjades för teckning av B-aktier. Bolaget tillfördes 3,8 MSEK innan emissionskostnader. Likviden användes för amortering av låneskuld.
 • Bolaget expanderade sitt globala försäljnings- och affärsutvecklingsnätverk genom att knyta till sig Martin Wöhrle, med bakgrund från bland annat BMW och Hyundai, som senior advisor.
 • Mangold Insight publicerade en uppdaterad uppdragsanalys över Terranet där köprekommendationen upprepas.
 • Terranets vd Magnus Andersson och CTO Nihat Küçük presenterade bokslutskommunikén och produktutvecklingen under en uppskattad webcast med efterföljande Q&A.
 • Terranet presenterades av vd Magnus Andersson på Aktiespararnas populära aktiedag i Lund.
 • Intressebolaget holoride GmbH lanserade en ”retrofit”-version av sin unika XR/VR-produkt som kan användas i samtliga fordonstillverkares modeller.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolaget uppdaterade marknaden i ett vd-brev där Magnus Andersson summerade de framsteg som gjorts i produktutvecklingen och de initiativ som tagits för att accelerera kommersialiseringen av BlincVision.
 • Årsredovisning innehållande bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse publicerades.
 • Årsstämma hölls den 10 maj 2023. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anders Blom, Göran Janson, Magnus Edman, Nils Wollny och Tarek Shoeb samt om nyval av Torgny Hellström. Torgny Hellström valdes till ny styrelsens ordförande.
 • Intressebolaget holoride GmbH erhöll ett konvertibellån av en av sina aktieägare (ej Terranet) för att expandera sin marknadsutrullning.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2023

 • Intäkterna uppgick till 208 (177) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 242 (-8 350) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,03) kr.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 17 754 tkr (26 715 tkr vid ingången av året).

Vd-kommentar

Bästa aktieägare,

Det pågår en spännande diskussion i vårt samhälle om samspelet mellan människor, teknik och automatisering. Vi är övertygade om att Terranet kan bidra med insikter och kunskap om hur avancerad teknik kan gynna mänskligheten och rädda oskyddade trafikanters liv i trafiken. Vi kommer att fortsätta vara en aktiv del av detta pågående samtal. Vi lägger nu ett viktigt kvartal bakom oss. Ett kvartal där mitt primära fokus har varit att ta BlincVision från ett utvecklingsprojekt till en kommersiell produkt.

Vårt globala försäljnings- och affärsutvecklingsnätverk har utökats med en seniorkonsult från fordonsindustrin vars främsta uppgift är att fokusera på de asiatiska marknaderna. Terranets nytillträdde styrelseordförande Torgny Hellström, kommer att bidra till Terranet med värdefull erfarenhet av att styra börsbolag inom IT- och techsektorn liksom med expertis inom affärsutveckling och försäljning. Vi har även lagt mer tid och kraft på marknadsföring samt att stärka företagets varumärke.

Samtidigt pågår ett arbete för att säkerställa fler och snabbare framsteg i produktutvecklingen av BlincVision. Det görs ett framgångsrikt arbete med nyrekryteringar där vi bland annat har anställt en Senior Engineering Lead som kommer att arbeta med den intensiva dagliga utvecklingen av BlincVision. Vi har även rekryterat en AI-ingenjör för att fokusera på datorseende, objektuppfattning och träning av artificiella neuronnät. Ytterligare rekryteringar kommer.

Den första prototypen av vår laserscanner levererades till kontoret i Lund i slutet av mars. Testning pågår för närvarande här i labbet. De första resultaten visar att scannern uppfyller våra höga krav. Scannern kommer att integreras i en prototyp som kommer att presenteras för potentiella kunder. Vår ambition är fortfarande att ha denna prototyp redo att testas på ett fordon under 2023.

De evenemang som Terranet deltagit i under början av året har gett mig många intressanta insikter och reflektioner. Förändrade stadsmiljöer kommer att tvinga bilindustrin att tänja på gränserna för vad förarstödssystem kan åstadkomma för att rädda liv på oskyddade trafikanter. Initiativ har lanserats men ytterligare åtgärder är nödvändiga. Inget enskilt system kan utföra varje uppgift. Det finns ingen perfekt sensor som kan göra allt, därför behövs en samverkan mellan olika typer av sensorer och system för att uppnå EU:s mål om noll dödsfall i trafiken år 2050.

I Sverige har vi lång erfarenhet av banbrytande innovationer inom trafiksäkerhet. BlincVision, som utvecklas för den snabbt växande marknaden för ADAS och autonoma fordon, bygger på den erfarenheten och erbjuder det snabbaste och mest exakta säkerhetssystemet för fordon i stadstrafik. Jag är övertygad om att BlincVision, byggd på modern och unik teknik, kommer att förändra framtidens trafiksäkerhet.

Magnus Andersson
Verkställande direktör
Lund, 17 maj 2023

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Bilagor