Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Terranet informerade om kommande demonstrationer av BlincVision i laboratoriemiljö under första kvartalet och på fordon i testmiljö under andra kvartalet 2024 samt om produktutvecklingsplanen för 2024.
 • Slutlig emissionslikvid från företrädessemissionen i juni 2023 överfördes till Terranet i början av juli.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Dan Wahrenberg tillträdde som ny CFO.
 • Bolaget och Nihat Kücük kom överens om att avsluta Nihats tjänst som CTO. Samtidigt meddelade Bolaget att tidigare kommunicerad tidplan för utvecklingen av BlincVision är oförändrad.
 • Terranet inledde ett samarbete med RISE testbana och testanläggning AstaZero utanför Göteborg för att utveckla nya ADAS-provmetoder. Ambitionen är att metoderna framgent ska ingå i eller bidra till Euro NCAP:s ratingmetoder.

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2023

 • Intäkterna uppgick till 216 (252) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 925 (-7 119) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,02) kr.

Delårsperioden, 1 januari – 30 september 2023

 • Intäkterna uppgick till 629 (438) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -26 707 (-21 940) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,07 (-0,07) kr.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 34 179 tkr (26 715 tkr vid ingången av året).

VD-kommentar

”När demonstrationen i labbet är genomförd ska prototypen under det andra kvartalet 2024 testas utanför huset.”

Vår bransch befinner sig i ett mycket spännande skede. Företag som Terranet har ett fantastiskt läge när stora fordonstillverkare och deras underleverantörer driver på utvecklingen och behovet av avancerade sensorsystem. BlincVisions fördel ligger i dess snabbhet. Utöver sin blixtsnabba reaktion på händelser i omgivningen kommer BlincVision även kunna skilja på föremål och människor i den intensiva urbana stadsmiljön.

Jag nämnde i förra delårsrapporten att vi anser att myndigheters krav på reaktions- och responstider måste uppdateras. Nu tar Terranet ett första steg i att driva på denna utveckling. Som ett led i att öka kraven inledde vi i oktober ett samarbete med RISE testbana och testanläggning AstaZero. Projektet ska utveckla nya provmetoder för avancerade förarstödssystem. Ambitionen är att dessa sedan ska ingå i Euro NCAPs ratingmetoder.

Det är också glädjande att vi kan se tydliga bevis för att det som vi i branschen kallar ADAS, dvs avancerade förarstödssystem, även uppskattas av slutkonsumenten och att en hög betalningsvilja finns för att få tillgång till dessa funktioner. Kombinerar man branschens steg mot högre

kravställning tillsammans med konsumentens uppfattning så innebär det mycket positiva signaler för Terranet.

Ett starkt team är förutsättning för framgång. Vi förstärker organisationen kontinuerligt genom att såväl bredda som fördjupa expertkompetensen. Under oktober kunde vi hälsa Dan Wahrenberg välkommen som permanent CFO. Dan har en gedigen bakgrund från flera börsnoterade bolag. Som vi tidigare meddelat pågår rekrytering av en ny CTO från fordonsbranschen för att påskynda produktutvecklingen. Företagsledningen kommer även att förstärkas med en affärsutvecklingschef för att fånga upp de stora förändringar som fordonsbranschen just nu genomgår.

Magnus Andersson
Verkställande direktör
Lund, 16 november 2023

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilagor