Terranet AB – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Styrelsen för Terranet beslutade om en riktad emission av units till emissionsgaranter som valde att erhålla garantiersättningen i form av nya units i samband med den avslutade företrädesemissionen.
 • Företrädesemissionen slutfördes. Genom teckningsanmälningar, teckningsåtaganden från styrelse och ledning samt garantiåtaganden tecknades totalt 70 procent i emissionen motsvarande 52 754 tkr före emissionskostnader.
 • Framgångsrika tester av laserscannern genomfördes i laboratoriemiljö. Scannern uppvisade utmärkt prestanda ihop med andra komponenter i BlincVision och tillsammans kunde de effektivt upptäcka och visualisera objekt inom ett intervall av 5 till 30 meter.
 • Terranet annonserade att man har påskyndat sin utveckling av den avancerade AI-mjukvaran genom att simulera trafikolyckor med autonoma fordon i en virtuell testmiljö som utgår från trafiksituationer som Euro NCAP tagit fram.
 • Styrelsen för Terranet beslutade om en företrädesemission om maximalt 75 400 tkr och refinansiering av utestående lån.
 • Intressebolaget holoride GmbH erhöll ett konvertibellån av en av sina aktieägare (ej Terranet) för att expandera sin marknadsutrullning.
 • Årsstämma hölls den 10 maj 2023. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anders Blom, Göran Janson, Magnus Edman, Nils Wollny och Tarek Shoeb samt om nyval av Torgny Hellström. Torgny Hellström valdes till ny styrelsens ordförande.
 • Bolaget uppdaterade marknaden i ett vd-brev där Magnus Andersson summerade de framsteg som gjorts i produktutvecklingen och de initiativ som tagits för att accelerera kommersialiseringen av BlincVision, samt informerade att Martin Wöhrle, senior fordonsexpert, knutits till Bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Överföring av slutlig emissionslikvid.

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2023

 • Intäkterna uppgick till 205 (11) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -10 540 (-6 471) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,04 (-0,02) kr.

Delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2023

 • Intäkterna uppgick till 413 (188) tkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -18 782 (-14 821) tkr.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 (-0,05) kr.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 22 388 tkr (26 715 tkr vid ingången av året). De likvida medlen innehåller endast den första av totalt två överföringar av likviden från företrädesemissionen. Den andra överföringen registrerades på Terranets bankkonto den 3 juli och ingår inte i rapporteringen för det andra kvartalet. Inräknat den andra delen, efter emissionskostnader, hade Bolagets kassa varit 35 164 tkr.

VD-kommentar
I slutet av juni deltog jag på Vision Zero konferensen i Stockholm. Internationella forskare, beslutsfattare och industriaktörer samlades för att diskutera hur branschen kan uppnå EU:s och FN:s trafiksäkerhetsmål. Det bekräftades återigen för mig att innovativa trafiksäkerhetslösningar som BlincVision behövs för att uppnå visionen om noll dödsfall i framtiden.

Under det gångna kvartalet har jag själv och andra från Terranet deltagit i flera viktiga evenemang och konferenser. ICA Summit i Frankfurt och VECS-konferensen i Göteborg resulterade i utmärkta diskussioner med representanter från biltillverkare och andra beslutsfattare. Vår medverkan i paneler med nyckelaktörer inom fordonsindustrin har gett oss ytterligare möjligheter att visa vad Terranet gör och hur vi gör det.

Ett av de stora nöjena på Terranet är att utveckla vår produkt och följa våra framsteg. Under våren testade vi vår laserscanner i en kontrollerad laboratoriemiljö med stor framgång. Scannern visade utmärkt prestanda ihop med andra komponenter i BlincVision, och tillsammans kunde de upptäcka och visualisera objekt inom ett område mellan 5 och 30 meter. BlincVision utvecklas för att i realtid kunna detektera objekt, flera gånger snabbare än befintliga lösningar på marknaden. Systemet byggs upp av tre huvudkomponenter: en laserscanner, ultrasnabba sensorer samt en AI-baserad mjukvara för objektidentifiering. Vi fortsätter bedriva genomförbarhetsstudier i syfte att kunna välja den optimala sensorn för BlincVision. Genomförbarhetsstudierna är nyttiga och vi får kontinuerligt lovande resultat som visar att vi har flera intressanta alternativ framöver.

Vi anser vi att befintliga regelverk och standarder för ny trafiksäkerhetsteknik inte är tillräckligt ambitiösa. För att accelerera utvecklingen av ADAS-teknologier måste myndigheters krav på reaktions- och responstider uppdateras. För att göra tekniken säkrare och mer effektiv använder allt fler företag virtuella trafiksimuleringar i sina utvecklingsprocesser. Terranet arbetar på samma sätt med virtuella system för att simulera trafikscenarier och testa BlincVision, vilket väntas leda till en mer optimerad produkt som kan erbjudas till marknaden snabbare. Även om de inte är helt jämförbara med verkliga vägförhållanden gör virtuella miljöer det möjligt för Terranet att analysera olika körsituationer och validera prestandan hos BlincVisions komponenter innan live-tester genomförs. Simuleringarna innefattar olika stadsområden, trafiksituationer, väderförhållanden och fordonstyper baserade på de säkerhetsmål som fastställts av Euro NCAP. Dessutom, även om det inte är nytt, har det skett en förskjutning inom industrin där regionala testbäddar för trafiksäkerhet blir ett alltmer prioriterat ämne. Dessa testbäddar är geografiska platser där tidig utvecklingsteknik kan testas på faktiska vägar vilket kommer gynna företag som Terranet.

Ett av de mest spännande utvecklingsområdena inom fordonsindustrin just nu är framstegen inom AI. Alla konsekvenser av detta är ännu inte kända, men det är avgörande för oss och andra företag inom fordonsbranschen att vara med i utvecklingen av dessa teknologier och verktyg. Som exempel är vi på Terranet av den uppfattningen att AI kan användas för att träna mjukvara för objektidentifiering, baserat på stora mängder situationer i olika trafikförhållanden. De som är ledande inom AI kommer vara bättre förberedda inför den spännande framtid som väntar trafiksäkerhetsområdet.

Det senaste kvartalet var särskilt viktigt då vi framgångsrikt genomförde vår företrädesemission. Det ger oss goda förutsättningar att nå ytterligare milstolpar i utvecklingen av BlincVision inom en snar framtid. Vi ser fram emot att uppdatera er om vår utveckling av BlincVision – den snabbaste och mest precisa ADAS-lösningen för stadstrafik.

Magnus Andersson
Verkställande direktör
Lund, 17 augusti 2023

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2023 kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilagor