Teckningsoptioner av serie TO5 B nyttjades till cirka 70,2 procent och Terranet tillförs cirka 3,8 MSEK

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 B. Totalt nyttjades 8 655 357 teckningsoptioner av serie TO5 B, motsvarande cirka 70,2 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO5 B, för teckning av 8 655 357 B-aktier till en teckningskurs om 0,44 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 B tillförs Terranet cirka 3,8 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Nyttjandeperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 B pågick under perioden från och med den 13 mars 2023 till och med den 24 mars 2023. Teckningskursen per B-aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 B fastställdes till 0,44 SEK.

Totalt nyttjades 8 655 357 teckningsoptioner av serie TO5 B för teckning av 8 655 357 B-aktier, innebärandes att cirka 70,2 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO5 B nyttjades för teckning av B-aktier.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka två (2) veckor.

Aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 B ökar antalet aktier i Terranet med 8 655 357 B-aktier, från 326 289 403 aktier (1 084 463 A-aktier och 325 204 940 B-aktier) till totalt 334 944 760 aktier. Aktiekapitalet ökar med 86 553,57 SEK, från 3 262 894,03 SEK till 3 349 447,60 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO5 B uppgår utspädningen till cirka 2,58 procent av antalet aktier och cirka 2,58 procent av antalet röster i Bolaget.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 B.

För frågor avseende Teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
E-post: emissioner@mangold.se

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
E-mail: Thomas.falkenberg@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2023 kl. 12:45 CET.

Om Terranet AB (publ) 
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se.

 

Bilaga