Teckningsoptioner av serie TO4 B tecknades till cirka 80 procent och Terranet AB tillförs cirka 6,40 MSEK

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 B, vilka emitterades under det andra kvartalet 2021. Totalt nyttjades 11 436 473 teckningsoptioner av serie TO4 B, motsvarande cirka 80 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4 B, för teckning av 11 436 473 B-aktier till en teckningskurs om 0,56 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 B tillförs Terranet cirka 6,40 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 B pågick under perioden från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022. Teckningskursen per B-aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 B fastställdes till 0,56 SEK.

Totalt nyttjades 11 436 473 teckningsoptioner av serie TO4 B för teckning av 11 436 473 B-aktier, innebärandes att cirka 80 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4 B nyttjades för teckning av B-aktier.

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 B ökar antalet aktier i Terranet med 11 436 473
B-aktier, från 314 852 930 (1 133 263 A-aktier och 313 719 667 B-aktier) till totalt
326 289 403 aktier. Aktiekapitalet ökar med 114 364,73 SEK, från 3 148 529,30 SEK till 3 262 894,03 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO4 B uppgår utspädningen till cirka 3,51 procent av antalet aktier och cirka 3,49 procent av antalet röster.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet avseende teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För mer information om Terranet, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
Tel: +46 703 360 346
E-post: thomas.falkenberg@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2022 kl. 15.30 CET

Om Terranet
Terranet (Nasdaq: TERRNT-B). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar inbäddad mjukvara med tillämpningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen Startup Autobahn vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilaga