Teckningsoptioner av serie (2020:3) TO3 B tecknades till cirka 98,9 procent och Terranet AB tillförs cirka 40,0 MSEK

Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under det andra kvartalet år 2020. Totalt nyttjades 49 939 674 teckningsoptioner av serie TO3 B, motsvarande cirka 98,9 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 B, för teckning av 49 939 674 B-aktier till en teckningskurs om 0,80 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 B tillförs Terranet cirka 40,0 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
På årsstämman 2020 i Bolaget beslutades att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en företrädesemission av units. Varje unit bestod av två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO1 B, en (1) teckningsoption av serie TO2 B och en (1) teckningsoption av serie TO3 B. Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 B pågick under perioden från och med den 23 augusti 2021 till och med den 3 september 2021. Teckningskursen per B-aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 B fastställdes till 0,80 SEK.

Totalt nyttjades 49 939 674 teckningsoptioner av serie TO3 B för teckning av 49 939 674 B-aktier, innebärandes att cirka 98,9 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 B nyttjades för teckning av B-aktier.

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3 B ökar antalet aktier i Terranet med 49 939 674
B-aktier, från 264 913 256 (fördelat på 1 137 463 A-aktier och 263 775 793 B-aktier) till totalt
314 852  930 aktier. Aktiekapitalet ökar med 499 396,74 SEK, från 2 649 132,56 SEK till 3 148 529,30 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO3 B uppgår utspädningen till cirka 15,9 procent av antalet aktier och cirka 15,8 procent av antalet röster.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet avseende teckningsoptionerna.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För mer information om Terranet, vänligen kontakta:
Pär-Olof Johannesson
Tel: +46 70 332 32 62
E-post: parolof.johannesson@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2021 kl.10.15

Om Terranet
Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen Startup Autobahn vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Läs mer på: www.terranet.se/

Du kan registrera dig för Terranets nyhetsbrev på www.terranet.se/for-investerare/.

Utsedd Certified Adviser till Terranet AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se