Teckningskursen för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO5 B i Terranet AB har fastställts till 0,44 SEK per B-aktie, nyttjandeperioden inleds idag, den 13 mars

I samband med en upphandlad lånefinansiering som genomfördes i syfte att förvärva cirka 11 procent av bolaget Holoride, emitterade Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) i maj 2021 teckningsoptioner av serie TO4 B och TO5 B. Teckningsoptionerna emitterades till cirka 50 procent till långivaren och 50 procent till befintliga aktieägare. Totalt emitterades 12 321 546 teckningsoptioner av serie TO5 B. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen har fastställts till 0,44 SEK per B-aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 B pågår från och med den 13 mars 2023 till och med den 24 mars 2023.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO5 B ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden från och med den 24 februari 2023 till och med den 9 mars 2023, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktie, motsvarande 0,01 SEK, och inte högre än 4,20 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets B-aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,63 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,44 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO5 B pågår från och med den 13 mars 2023 till och med den 24 mars 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO5 B finns att tillgå på Bolagets webbadress, www.terranet.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO5 B:

Nyttjandeperiod: 13 mars 2023 – 24 mars 2023.

Teckningskurs: 0,44 SEK per B-aktie.

Emissionsvolym: 12 321 546 teckningsoptioner av serie TO5 B. Vid fullt nyttjande emitteras
12 321 546 B-aktier vilket tillför Bolaget cirka 5,4 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5 B: 22 mars 2023.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 123 215,46 SEK, från 3 262 894,03 SEK, till 3 386 109,49 SEK. Antalet B-aktier ökar vid fullt nyttjande med 12 321 546, totalt ökar antalet aktier från 326 289 403 aktier till 338 610 949 aktier (1 084 463 A-aktier och 337 526 486 B-aktier). Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 3,64 procent av antalet aktier och 3,63 procent av rösterna i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO5 B som inte nyttjas senast den 24 mars 2023, alternativt avyttras senast den 22 mars 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 24 mars 2023.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO5 B.

För frågor avseende Teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
E-post: emissioner@mangold.se

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se.

 

 

 

Bilaga