Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO6 i Terranet AB är idag, den 6 december 2023

Idag, den 6 december 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO6 i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO6 pågår till och med den 11 december 2023. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Terranet. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO6 är 0,054 SEK per B-aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 11 december 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast idag, den 6 december 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 11 december 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.terranet.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO6: Teckningsperiod: 27 november 2023 – 11 december 2023

Emissionsvolym: 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO6 berättigar till teckning av 182 664 660 B-aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 0,054 SEK per B-aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO6: 6 december 2023

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 1 826 646,6 SEK, från
6 393 858,6 SEK, till 8 220 505,2 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 182 664 660 B-aktier, från 639 385 860 aktier (fördelat på 1 084 463 A-aktier och 638 301 397 B-aktier), till 822 050 520 aktier.

Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 22,2 procent av antalet aktier.

Observera: Investerat belopp avrundas uppåt till två decimaler

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.terranet.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Terranet AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Andersson, CEO Tel: +46 7 0777 8538

E-post: magnus.andersson@terranet.se

eller

Dan Wahrenberg, CFO Tel: +46 7 0337 0346

E-post: dan.wahrenberg@terranet.se

Om Terranet AB (publ):

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi skannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT B).

För mer information, se Terranets webbplats www.terranet.se.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se.

Bilaga