Medlemmar i styrelse och ledning för Terranet avser att teckna i den pågående företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Medlemmar av Terranet ABs styrelse och ledning avser att teckna i den pågående företrädesemissionen. Göran Janson avser nyttja samtliga av sina uniträtter, medan Torgny Hellström och Magnus Andersson kommer att teckna med uniträtter som överlåtits vederlagsfritt från Anders Blom i syfte att säkerställa tilldelning. Anders kommer vidare att använda samtliga av sina återstående uniträtter för att teckna privat, utöver den teckningsförbindelse om 13,0 MSEK som Anders ingått genom Maida Vale Capital AB.

Terranet har mottagit teckningsåtaganden från följande personer som avser teckna i Bolagets pågående företrädesemission, privat eller genom bolag:

Aktieägare Roll i Bolaget Befintliga Aktier, st. Teckning, SEK
Torgny Hellström Styrelseordförande 0 99 999,90
Göran Janson Styrelseledamot 427 500 96 187,50
Anders Blom Styrelseledamot 2 245 405 199 999,80
Magnus Andersson VD 0 249 999,30
       
Totalt   2 672 905 646 186,50

Genom dessa teckningsåtaganden visar styrelse och ledning sitt fortsatta förtroende och grundmurade tro på Terranets framtidsutsikter.

Det känns spännande för min del att kunna köpa in mig i Terranet i detta stadie, efter att nu ha arbetat här under en period och kunnat observera de steg vi gemensamt tar mot våra mål. Jag tycker vidare att känns kul och tryggt med bra uppslutning från övriga medlemmar i styrelsen, det visar på att vi delar den vision vi har för Terranet framöver.
Kommenterar Magnus Andersson

Företrädesemissionen i sammandrag
Villkor: En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt, där fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
Unit: En (1) unit innehåller fem (5) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO6 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO7
Teckningsperiod: 29 maj – 13 juni, 2023
Teckningskurs: 0,90 SEK per unit, motsvarande 0,18 SEK per aktie
Emissionsvolym: Cirka 75,4 MSEK

Du kan läsa mer om företrädesemissionen på denna länk.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Terranet i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Terranet i någon jurisdiktion, varken från Terranet eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Bilaga