Kommuniké från extra bolagsstämma i TerraNet Holding

20 februari, 2020

TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) har idag den 20 februari 2020 hållit extra bolagsstämma.

Beslut om bemyndigande för nyemissioner
Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.

För ytterligare information om beslutet hänvisas till kallelsen till ectra bolagsstämman som hålls tillgänglig på Bolagets hemsida, www.terranet.se.

För mer information vänligen kontakta:

   
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

   
Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

   
Bolagets Certified Adviser är:
FNCA Sweden AB

+46 8 528 00 399
info@fnca.se

    
Om TerraNet

Terranet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). Terranet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. Terranet Holding AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.