Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB

 En extra bolagsstämma i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 30 december 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut. 

VAL AV STYRELSE OCH BESLUT OM STYRELSEARVODE 

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna Arne Hansson, Lars Novak och Michel Roig avgick som ledamöter. 

Till nya styrelseledamöter utsågs Anders Blom, Magnus Edman, Nils Wollny och Tarek Shoeb. 

Mer information om de valda styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida. 

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode för envar av styrelsens ledamöter vald av bolagsstämman som inte är anställd av bolaget eller koncernbolag ska uppgå till 100 000 kronor. Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning uppgående till 25 000 kronor per ledamot ska utgå till de tre ledamöterna av Bolagets ersättningsutskott. 

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida; www.terranet.se 

Om Terranet 

Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen Startup Autobahn vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB (publ) är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se. Du kan registrera dig för Terranets nyhetsbrev på www.terranet.se/for-investerare 

För mer information: 

Thomas Falkenberg 

CFO 
thomas.falkenberg@terranet.se

+ 46 703 360 346 

Press: 

Sam Aurilia 

terranet@fischtankpr.com 

FischTank PR 

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2021 kl. 12.30 CET. 

Utsedd Certified Adviser till Terranet AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se