Kommuniké från extra bolagsstämma i Terranet AB den 31 januari 2024

Extra bolagsstämma i Terranet AB, org. nr. 556707-2128 (”Bolaget”) ägde rum idag, den 31 januari 2024, kl. 11.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Beslut om a) antalet styrelseledamöter i Bolaget, b) val av styrelseledamot och c) fastställande av arvode till styrelseledamot.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att öka antalet styrelseledamöter i Bolaget till sju utan suppleanter, att välja Mats Fägerhag till ny styrelseledamot i Bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2024 och att Mats Fägerhag ska erhålla ett arvode motsvarande det arvode som årsstämman 2023 beslutade skulle utgå till styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget beräknat pro rata för den tid Mats Fägerhag är styrelseledamot i Bolaget intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om en riktad emission av units från och med den 12 januari 2024

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av units från den 12 januari 2024 till aktieägaren Maida Vale Capital AB. Teckningskursen per unit uppgår till 0,14 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,07 kronor. Genom den riktade emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 32 142 856 från 865 860 151 till totalt 898 003 007 aktier, motsvarande en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 3,58 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO8 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 16 071 428 aktier och Bolaget kan därmed tillföras högst cirka 2,5 miljoner kronor.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av besluten tagna på stämman i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Kommentar från Magnus Andersson, VD
”Vi ser fram emot ett givande och långsiktigt samarbete med Mats Fägerhag, såväl i styrelsen som i rollen som rådgivande konsult. Mats har en gedigen erfarenhet med sina 35 år i olika ledande roller inom fordonsindustrin, senast som VD för utvecklingsbolaget CEVT, och kommer starkt kunna bidra till bolagets fortsatta resa mot en lyckad kommersialisering av BlincVision.
Jag vill återigen tacka för det förtroende som investerare visat genom att delta i den riktade emissionen. Detta tillskott i kombination med gynnsamma utfall från teckningsoptionerna av serie TO7 och TO8 under 2024 ger oss arbetsro, en starkare position i vårt arbete med affärsutveckling samt goda förutsättningar att klara likviditeten in i 2025.”   

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Andersson, VD
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se

 

Bilaga