Kommuniké från årsstämma i Terranet

28 april 2022

Årsstämman i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 28 april 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

VINSTDISPOSITION
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

ANSVARSFRIHET
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören tillsammans med förutvarande ledamöter Arne Hansson, Lars Novak, Michel Roig och Christian Rasmusson samt förutvarande verkställande direktör Pär-Olof Johannesson beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

VAL AV STYRELSE, REVISOR SAMT ARVODERING
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes Göran Janson, Karolina Bjurehed, Anders Blom, Magnus Edman, Tarek Shoeb och Nils Wollny. Anders Blom valdes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som Bolagets revisor. Deloitte AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Richard Peters fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor (100 000 kronor föregående år) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 200 000 kronor (200 000 kronor föregående år) till styrelsens ordförande, totalt 600 000 kronor (600 000 kronor föregående år). Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Mer information om de valda styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida och i årsredovisningen 2021.

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING AVSEENDE GRÄNSER FÖR AKTIEKAPITAL OCH ANTALET AKTIER
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor och antalet aktier från lägst 125 000 000 och högst 500 000 000 till lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2022/2025:1
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa incitamentsprogram 2022/2025:1 genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med efterföljande överlåtelse till anställda inom Bolaget och koncernen. Totalt 9 850 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 emitterades till Bolaget för vidareöverlåtelse till anställda vilka var och en berättigar till teckning av en ny B-aktie under perioden från och med den 1 oktober 2025 till och med den 31 oktober 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna till en teckningskurs av 2,50 kronor. Anställda inom Bolaget och koncernen består av upp till 16 personer, varvid VD efter slutförd rekrytering erbjuds att förvärva högst 2 500 000 teckningsoptioner, övrig ledning uppgående till tre personer erbjuds att var och en förvärva upp till 1 250 000 teckningsoptioner och övriga anställda uppgående till tolv personer erbjuds att var och en förvärva högst 300 000 teckningsoptioner.

BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2022/2025:2
Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Maida Vale Capital AB:s förslag, att införa incitamentsprogram 2022/2025:2 genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med efterföljande överlåtelse till Bolagets styrelseledamöter (dock inte Anders Blom). Totalt 5 000 000 teckningsoptioner emitterades till Bolaget för vidareöverlåtelse till styrelseledamöter vilka var och en berättigar till teckning av en ny B-aktie under perioden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna till en teckningskurs av 1,75 kronor. Bolagets styrelseledamöter exklusive Anders Blom består av fem personer där var och en erbjuds att förvärva högst 1 000 000 teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.terranet.se

* * * * *

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Falkenberg, CFO
Tel: +46 703 360 346
E-post: thomas.falkenberg@terranet.se

Om Terranet
Terranet (Nasdaq: TERRNT-B). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar inbäddad mjukvara med tillämpningar för avancerat förarstöd och autonoma fordon. Bolaget var exklusivt utvalt till innovationsplattformen Startup Autobahn vid två tillfällen under 2021. Företaget har verksamhet i Lund och Stuttgart. Terranet AB är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Läs mer på: www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilaga