Kommuniké från årsstämma i Terranet AB den 10 maj 2023

Årsstämman i Terranet AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 10 maj 2023 på The Spark, Scheeletorget 1 i Lund. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse, revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Till styrelseledamöter omvaldes Göran Janson, Anders Blom, Magnus Edman, Tarek Shoeb och Nils Wollny. Årsstämman beslutade om nyval av Torgny Hellström som styrelseledamot. Torgny Hellström valdes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (”EY”) valdes som Bolagets revisor. EY har meddelade att den auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer vara huvudansvarig revisor.

Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen, och med 400 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode om 25 000 kronor ska utgå till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet (högst 3 personer) samt ett arvode om 40 000 kronor ska utgå till envar av ledamöterna i det revisionsutskott (högst 4 ledamöter) som styrelsen avser att inrätta, samt 75 000 kronor till dess ordförande. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsordningsändring
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bolagsordningsändring.

Ändringen av bolagsordningen innebär bland annat att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier justeras på så sätt att aktiekapitalet lägst ska vara 3 300 000 kronor och högst 13 200 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 330 000 000 och högst 1 320 000 000.

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av serie B aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera serie B aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av besluten tagna på stämman i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

_______________

Lund i maj 2023
Terranet AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, vd
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt upp till tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilaga