Kallelse till extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB

 

Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 februari 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Scheelevägen 17 i Lund. Kaffe och kaka serveras från kl. 09:30.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som vill delta vid stämman ska:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 februari 2020,

ii. dels senast fredagen den 14 februari 2020 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till TerraNet Holding AB, Att: Pål Eriksson, Ideon Science Park, 223 70 Lund (vänligen märk kuvertet ”TerraNet Holding EGM”) eller per e-post till pal.eriksson@terranet.se. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 14 februari 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda genom att insändas till Bolaget på adress enligt ovan senast fredagen den 14 februari 2020. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.terranet.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande på stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en justeringsperson.
  5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av förslaget till dagordning.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
  8. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande på stämman.
Styrelsen föreslår att Carl Svernlöv, advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.


Punkt
7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen för Bolaget föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 50 502 653 aktier, varav 3 078 268 utgör A-aktier motsvarande 6 156 536 röster och 47 424 385 utgör B-aktier motsvarande 47 424 385 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 53 580 921 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrigt
Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.terranet.se senast två veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid stämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Januari 2020
TerraNet Holding AB
Styrelsen


För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
 + 46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+ 46 72 709 56 01

OM TERRANET
TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.