Kallelse till årsstämma i Terranet AB

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707–2128, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 11.00 på Scheeletorget 1, byggnaden The Spark, Lund. Inregistrering inleds från klockan kl. 10.45.

RÄTT ATT DELTA I OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2023,
  • dels senast den 4 maj 2023 anmäla sig för deltagande på stämman hos Bolaget via e-post till pal.eriksson@terranet.se eller per post till Terranet AB, Mobilvägen 10, 223 62 Lund, märk kuvertet med ”Årsstämma 2023”. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 4 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.terranet.se) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.   Stämmans öppnande
2.   Val av ordförande
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Val av en eller fler justeringspersoner
5.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.   Godkännande av dagordning
7.   Föredragning av den framlagda årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8.   Beslut om
a)  Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b)  Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen
c)  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9.   Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter
10.   Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11.   Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter
12.   Beslut om ändring av bolagsordning
13.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14.   Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
15.   Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande

Valberedningen föreslår att advokat Mark Falkner vid Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB väljs till ordförande till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8bBeslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 10Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 400 000 kronor till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att ett arvode om 25 000 kronor ska utgå till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet (högst 3 ledamöter). Valberedningen föreslår vidare att ett arvode om 40 000 kronor ska utgå till envar av ledamöterna i det revisionsutskott (högst 4 ledamöter) som styrelsen avser att inrätta, samt 75 000 kronor till dess ordförande.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter

Valberedningen föreslår att Göran Janson, Anders Blom, Magnus Edman, Tarek Schoeb och Nils Wollny omväljs till styrelseledamöter och att Torgny Hellström väljs till ny ledamot av styrelsen. Valberedningen föreslår vidare att Torgny Hellström väljs till styrelsens ordförande.

Torgny Hellström
Torgny Hellström, född 1958, är jur. kand. och har lång erfarenhet från IT- och techbranschen bland annat som VD för Anoto Group AB och ledande befattningshavare inom Ericsson och IBM. Han är grundare av och senior managementkonsult på Ruddex International AB och har haft ett flertal styrelseuppdrag. Idag är Torgny styrelseordförande för Starbreeze AB, PreciseBiometrics AB, Drupps AB och Swipp AB.

Mot bakgrund av att mandatperioden för Bolagets revisionsbolag Deloitte AB löper ut föreslår valberedningen att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (”E&Y”) väljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. E&Y har anmält att den auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer att vara huvudansvarig revisor

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med följande:

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande formulering Föreslagen formulering
Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Aktiekapitalet ska vara lägst 3 300 000 kronor och högst 13 200 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Nuvarande formulering Föreslagen formulering
Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000. Antalet aktier ska vara lägst 330 000 000 och högst 1 320 000 000.

Styrelsen föreslår vidare att § 8 justeras enligt följande:

§ 8 Styrelsen

Nuvarande formulering Föreslagen formulering
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst två suppleanter och väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter och väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

Beslutet förutsätter för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl det vid årsstämman avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av serie B aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera serie B aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.

Beslutet förutsätter för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl det vid årsstämman avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar och upplysningar

Kallelsen, redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida, www.terranet.se, senast samma dag.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för offentliggörandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 334 944 760, fördelade på 1 084 463 serie A aktier och 333 860 297 serie B aktier. Varje aktie av serie A medför två röster och varje aktier av serie B medför en röst.

_____________________________

Lund i april 2023
Terranet AB
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Andersson, verkställande direktör

E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ)

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik, patenterad sensorteknologi laserskannar Terranets system BlincVision vägen och upptäcker objekt tio gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).

Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilaga