Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

 • Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020
 • Intäkterna uppgick till 481 (220) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 440 (-8 367) TSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -10 195 (-8 549) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 029 (-7 194) TSEK.
 • Koncernens likvida medel uppgick till 7 743 (11 569) TSEK. Bolagets befintliga rörelsekapital bedöms räcka till september 2020. Se vidare upplysningar under Risker och osäkerhetsfaktorer.
 • Styrelsen har meddelat planer för en nyemission av B-aktier och teckningsoptioner om ca 40 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden garanterad till 75 procent.
 • Lån om totalt 6 900 TSEK har upptagits under perioden.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 (-0,35) kr.

 

VD-kommentar

Sedan andra halvan av 2019 har Terranet haft ett affärsmässigt fokus som bland annat syftar till att utveckla det produktsamarbete som nyligen aviserats med Daimler-Mercedes Benz. Det övergripande målet är att ta fram nästa prototypnivå av Voxelflow och att presentera det vid deras kommande Startup-Autobahnkonferens senare i år. Daimlerprojektet har precis påbörjats men tillfälligt gått ner i varv i väntan på att Daimler ska återinsätta sin personal och lätta på restriktionerna i Tyskland som följd av Covid-19-krisen. I slutet av 2019 etablerade också Terranet ett fast driftsställe och kontor i Vaihingen utanför Stuttgart för att vara nära kunden när projekten väl är igång. 

Ett annat högprioriterat initiativ inom affärsområdet är att ta fram en säkerhetsarkitektur till en amerikansk världsledande mediekoncerns åkattraktioner på deras samtliga globala nöjesparker. Första delen är redan avropad där vi tagit fram en specifikation till den upphandling för nästa fas som påbörjas senare under året. Det är ett program som förväntas skalas upp, offereras och faktureras, samt pågå de kommande två åren fram till och med 2022.

Dessa två projekt är bolagets mest högprioriterade initiativ och markerar också vändpunkten för Terranet som nu har kvalificerats hos ett par av de främsta aktörerna i den globala industrin. Vidare har vi också den strategiska ambitionen att inleda ytterligare några samarbeten med ledande och högprofilerade startupbolag inom autonoma fordon samt OEM-tillverkare och tier-1-leverantörer inom bilindustrin för att etablera Terranet vid någon av de globala testmiljöerna för självkörande bilar (t.ex. Singapore, Dubai, Las Vegas, Pittsburgh).

Under det andra kvartalet planeras en företrädesemission att genomföras för att tillföra likviditet för att finansiera ytterligare investeringar samt en konsolidering av Voxelflow. Allt med målsättningen att kunna realisera den ambitiösa affärs- och tillväxtplanen och därvid inom ett par år kunna ta position och bli världsledande inom bildanalysbaserad mjukvara inom fordonssäkerhet (likt Mobileye och nuTonomy som båda förvärvades under 2018 av Aptiv respektive Intel).

På grund av Coronapandemin och dess följdverkningar har Terranet vidtagit omfattande besparingsåtgärder i syfte att kortsiktigt sänka kostnaderna med 30 procent motsvarande ca 1 MSEK per månad. Som en följd därav har vi aviserat korttidsarbete för personalen som tillsvidare är hemförlovade till 60 procent. I samband med det har också genomförts en organisationsförändring där Dirk Smits blir bolagets CTO och Christian Larsson från Afry (tidigare ÅF) tillförordnas som SVP Product Management. Genom dessa åtgärder integreras och fördjupas ytterligare samgåendet med Dirk Smits samt också avseende Christian Larsson förstärks bolaget med mycket tung branschkompetens samt fördjupas samarbetet med Afry.

Pär-Olof Johannesson, VD

 

Väsentliga händelser under perioden

 • I januari demonstrerade Terranet sin teknik för avancerad bildanalys, Voxelflow, på den stora elektronikmässan CES i Las Vegas. Voxelflow, som kan användas för att detektera och identifiera objekt i ett fordons närhet, har rönt ett mycket stort intresse i branschen.

 • Den 20 februari hölls en extra bolagsstämma. Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier.
 • Den 24 februari meddelades att Terranet har tagit upp ett lån för att stärka den finansiella ställningen och möjliggöra en strategisk investering i Voxelflow. Lånet från Formue Nord Markedsneutral A/S har en ram om 10 MSEK, varav 5 MSEK betalades ut omedelbart.
 • Den 6 mars ingick Terranet avtal med ett antal befintliga och nya investerare avseende upptagande av lån om totalt 1,9 MSEK. Lånet löper till och med den 28 februari 2021 med en årlig ränta om 10 procent. Långivarna har rätt att begära att lånet konverteras till B-aktier i Bolaget till en kurs om 1,50 SEK per aktie.
 • Terranet har i mars officiellt godkänts som leverantör av Daimler-Mercedes Benz och inlett ett samarbete kring vidareutveckling av Voxelflow.
 • Den 6 april beslutade Bolagets styrelse, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en nyemission av B-aktier och teckningsoptioner om ca 40 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden garanterad till 75 procent. De långivare som lånat ut sammanlagt 1,9 MSEK till Bolaget i enlighet med pressmeddelande offentliggjort den 6 mars 2020 har åtagit sig att kvitta sina fordringar mot units i företrädesemissionen.
 • Den pågående coronapandemin har gjort att kundprojekt som hade förväntats fortskrida under våren har blivit försenade. TerraNet har inga indikationer från kunder på att detta kommer att påverka på lång sikt, men i den osäkra situationen har bolaget vidtagit åtgärder för att sänka sina kostnader. Genom införande av korttidsarbete, uppsägning av konsultkontrakt och beviljade betalningsanstånd från leverantörer har kostnaderna kortsiktigt minskat med ungefär en tredjedel.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 16 april tog Terranet upp den resterande delen på 5 MSEK av det brygglån som kommunicerades den 24 februari 2020.
   

 

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

 

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2020 kl 08:30 CEST

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.