Delårsrapport 1 januari 2020 – 30 september 2020

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020

 • Intäkterna uppgick till 0 (604) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 681 (-7 873) TSEK
 • Periodens nettoresultat uppgick till -7 342 (-9 790) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5 216 (-8 460) TSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 20 717 (11 569) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,40) kr

Delårsperioden 1 januari – 30 september 2020

 • Intäkterna uppgick till 715 (824) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -22 236 (-28 503) TSEK
 • Periodens nettoresultat uppgick till -25 358 (-31 823) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 382 (-23 836) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 (-1,31) kr
 • I juli registrerades företrädesemissionen samt kvittningsemissioner. Företrädesemissionen tillförde bolaget 35,1 MSEK i likviditet efter utbetalda emissionsutgifter

VD-kommentar

Det tredje kvartalet utmärktes av några avgörande händelser i bolagets historia. Terranet tog ett viktigt utvecklingssteg hos bildanalyssensorn VoxelFlow, med en ökning av prestandan från 200 till 200 000 voxlar per sekund. VoxelFlow kommer att förevisas vid Daimler-Mercedes Benz kommande Startup Autobahnmässa under 2021.

Samtidigt som effekterna av Coronapandemin är svåröverskådliga har Terranet trots detta i början av oktober kunnat underteckna ett memorandum of understanding (MoU) med Daimler. Detta MoU bekräftar det sedan tidigare påbörjade samarbetet, samt adresserar framtida gemensamma planer och ambitioner med Daimler ifråga om produktutveckling och marknadslansering när väl den första prototypen testats och verifierats.

Genom den framgångsrika nyemission som genomfördes under andra kvartalet kunde bolaget väsentligen stärka ägarbasen med nya långsiktiga ägare som uttryckt stark tilltro till Terranet.  Som en följd av denna ägarförändring och tydliga färdriktning har det också skett en omstrukturering i styrelsen varmed Göran Janson tillträtt som ny styrelseordförande vid en extraordinär stämma i början av september.

En annan viktig milstolpe är den senaste avslutade teckningsoptionsserien som i oktober inbringade ca 34 MSEK till bolaget. Kapitaltillskottet som kommer att användas för att finansiera planenliga investeringar för en expansion av verksamheten, utgör också en vändpunkt för bolaget sedan omstarten i slutet av 2018.

Slutligen är jag mycket glad att meddela att Johan Wångblad tillträder som ny CFO den 1 december. Johan har mycket lång erfarenhet från Volvo Cars, senast som Head of Operations på Volvo Cars Technology Fund, och kommer med sin gedigna branschkompetens att kunna bidra till Terranets fortsatta utveckling.

Pär-Olof Johannesson, VD

Väsentliga händelser under perioden

Den 1 juli meddelades att TerraNet, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och vad som tidigare kommunicerats, genomför en riktad nyemission av B-aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget. Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 0,40 SEK per B-aktie, motsvarande teckningskursen per B-aktie i Företrädesemissionen.

Den 31 juli kallade TerraNet till en extra bolagsstämma på begäran av aktieägare som företrädde ca 19 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Förslagsställarna föreslog Göran Janson som ny styrelseledamot och styrelseordförande, samt att Anders Ranténs och Claes Lachmanns avgång som styrelseledamöter. Förslagsställarna föreslog även att stämman beslutar om att anta principer för en valberedning.

Den 4 september hölls den extra bolagsstämman, vilken valde Göran Janson och Christian Rasmusson till nya styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att välja Göran Janson som ny styrelseordförande. Anders Rantén och Claes Lachmann avgick som styrelseledamöter. Stämman beslutade även att anta principer för utseende av en valberedning i enlighet med förslaget i kallelsen.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Den 12 oktober meddelades att teckningskursen för nyttjande av den första serien av teckningsoptioner (TO1 B) med teckningsperiod 12-23 oktober hade fastställts till 0,72 kr.

Den 20 oktober meddelade Terranet att man har skrivit under ett memorandum of understanding (MoU) med Daimler för att fortsätta utvecklingssamarbetet med Voxelflow. Nästa steg är den planerade demon vid Startup Autobahnmässan (tillväxtinkubatorn och acceleratorn som samfinansieras av Daimler, Porsche och Bosch) i februari 2021.

Utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 B presenterades den 28 oktober. Totalt nyttjades 47 503 386 teckningsoptioner, motsvarande cirka 94 procent av utestående teckningsoptioner, för teckning av 47 503 386 B-aktier till en teckningskurs om 0,72 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 B tillförs Terranet cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader.

Den 12 november kommunicerades att Johan Wångblad blir ny CFO på Terranet. Johan har lång erfarenhet från Volvo Cars, senast som Head of Operations på Volvo Cars Technology Fund, och tillträder tjänsten den 1 december.

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

Om TerraNet:

TerraNet utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige samt utvecklingsenheter i Kiev, Stuttgart och Los Gatos, Kalifornien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

https://terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl 08.30 CET.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

Bilaga