Delårsrapport 1 januari 2020 – 30 juni 2020

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 234 (0) TSEK
   
 • Rörelseresultat uppgick till -6 115 (-12 263) TSEK
   
 • Periodens nettoresultat uppgick till -7 821 (-13 484) TSEK
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 137 (-8 182) TSEK
   
 • Koncernens likvida medel uppgick till 3 793 (11 569) TSEK
   
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,55) kr
   

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 715 (220) TSEK
   
 • Rörelseresultat uppgick till -15 555 (-20 630) TSEK
   
 • Periodens nettoresultat uppgick till -18 016 (-22 033) TSEK
   
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 166 (-15 375) TSEK
   
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,36 (-0,91) kr
   
 • Företrädesemissionen om ca 40,4 MSEK (ca 33,6 MSEK efter avdrag för emissionsutgifter) fulltecknades under perioden. Likvid har erhållits under juli månad.
   

VD-kommentar
Det senaste kvartalet har helt överskuggats av den globala covid-19-pandemin. För att hålla nere kostnaderna korttidspermitterades i april större delen av personalen. Sparåtgärden har varit i kraft till och med juli och allt utveckling, utom Voxelflow, har under denna tid gått på sparlåga.

Två av bolagets viktigaste kunder, Daimler Mercedes-Benz i Stuttgart och Walt Disney Imagineering i Glendale, stängde ned sina verksamheter redan i mars som en följd av covid-19. I Daimlers fall gällde det i princip all tillverkning utom nya modell S. I Disneys fall har det varit en synnerligen omfattande nedstängning av inte bara nöjesparker utan även utvecklings-verksamheten. Los Angeles har varit en av de hårdast drabbade städerna i USA, därtill är Kalifornien den delstat som infört mest ingripande restriktioner. Daimler öppnade successivt upp i juni i takt med övriga Tyskland medan Disney fortfarande har ungefär 40 procent av sin personal under så kallad ”furlough”, en sorts lockout där anställda endast får pensionsavsättningar men ingen lön. Med Daimler har vi haft en kontinuerlig dialog, och därmed kunnat driva vår utveckling av Voxelflow mot Startup Autobahn Expo som kommer att hållas i februari 2021. Våra kontakter på Disney är åter i tjänst och vi har nyligen återupptagit samarbetet efter den stiltje som covid-19 medförde.
 
Trots de dramatiska makroekonomiska omvärldsfaktorerna med bland annat panikreaktioner på kapitalmarknaderna har Terranet i juni med fond-kommissionären Mangolds hjälp lyckats säkra en nyemission på cirka 40 MSEK, som garanterats på förhand till 100 procent och tecknats till mer än 200 procent. I tillägg till detta antogs även teckningsoptionsprogram med lösen vid tre tillfällen fram till nästa höst och som kan ge bolaget ytterligare upp till ca 120 MSEK före transaktionskostnader. Detta var viktigt för att garantera kassan så att fokus helhjärtat kan vara på produktutveckling.

Under de gånga veckorna har Terranet också presenterat nästa nivå och proof-of-concept i produktutvecklingen av Voxelflow. I samband med det har också en demofilm i VIMEO-format producerats och publicerats genom en pressrelease, samt därefter hållits tillgänglig på bolagets hemsida. Det är en enastående bedrift av våra två främsta ingenjörer att med så små och få resurser ha lyft förädlingsnivån på det sätt som skett under den extrema perioden. Väsentliga förbättringar med uppgraderad prestanda ifråga om funktion och beräkningskraft har uppnåtts med ny formfaktor och skarpare kameraoptik. Fler användarfall har därtill identifierats och vi har inlett diskussioner med fler ledande globala aktörer angående dessa. Nästa utvecklingssteg är integration av testutrustning i ett kommersiellt fordon. Det kräver med nödvändighet successiv uppskalning av verksamheten, ytterligare nyinvesteringar och nyanställningar.

Trots att det inte har gått att resa de senaste månaderna har vi kunnat fortsätta att vidareutveckla befintliga affärsprospekt och pipeline med redan etablerade kundkontakter. Terranet, som sedan tidigare har verksamheten utspridd på multipla orter i Lund, Kalifornien, Stuttgart och Kiev, är van att operera i en virtuell miljö. Vi har därför lyckats maximera alla de fördelar som bland annat videokonferenser för med sig.

Med bolagets två affärsenheter kommer vi att fortsätta expandera både plattformsutvecklingen när det gäller framtida licensintäkter samt servicedelen för att säkra marknadsnärvaro samt intäkter i det kortare perspektivet.

Sedan snart två år har bolaget drivit en konsekvent omställning med fokus mot mobilitet och autonoma transportsystem. Med den genomförda nyemissionen var det särskilt angeläget att genom en fördjupande informationskampanj kommunicera bolagets vision och fokus inom anti-kollisionssystem.

Till viss del kan det göras gällande att den globala pandemin medfört positiva spinoffeffekter, och det står helt klart att det resulterat i nya livs- och beteendemönster som i vissa fall kan förmodas komma att bestå. Vilken inverkan Covid-19 har haft på trafiksäkerheten och olycksstatistiken utvärderas för närvarande och det är för tidigt att dra slutsatser utifrån det. Med en ny syn på kollektivtrafik och en annan förhållning till dagspendling världen över kommer utvecklingen mot avancerat förarstöd och autonoma fordon otvivelaktigt att accelereras. Tillväxtpotentialen i framtidssegmentet för autonoma transportsystem är därmed oförändrat positiv.
 

Pär-Olof Johannesson
VD

 

Väsentliga händelser under perioden

Den 6 april beslutade Bolagets styrelse att genomföra en nyemission av B-aktier och teckningsoptioner om ca 40 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen var genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden (inklusive toppgaranti-åtaganden som kommunicerades den 5 och 11 maj) garanterad till 100 procent. De långivare som lånat ut sammanlagt 1,9 MSEK till Bolaget i enlighet med pressmeddelande offentliggjort den 6 mars 2020 åtog sig att kvitta sina fordringar mot units i företrädes-emissionen.

Den 16 april tog TerraNet upp den resterande delen på 5 MSEK av det brygglån om10 MSEK som kommunicerades den 24 februari 2020.

Den 15 maj hölls TerraNets årsstämma. Conny Larsson, Peter Janevik och Pär-Olof Johannesson hade avböjt omval som styrelseledamöter och ersattes av Anders Rantén, som även valdes till ordförande, Karolina Bjurehed, Arne Hansson och Claes Lachmann. Pär-Olof Johannesson fortsätter som vd i Bolaget.

Den 11 juni kommunicerades utfallet i företrädesemissionen, vilken tecknades till totalt 220 procent och tillförde bolaget 40,4 MSEK i eget kapital och likviditet om 38,7 MSEK före avdrag för emissionsutgifter (ca 33,6 MSEK efter avdrag för emissionsutgifter).
I samband med utbetalning av emissionslikviden under juli månad återbetalades det brygglån på10 MSEK plus ränta som hade tagits upp under året.

Den pågående coronapandemin har gjort att kundprojekt som hade förväntats fortskrida under våren har blivit försenade. TerraNet har inga indikationer från kunder på att detta kommer att påverka på lång sikt, men i den osäkra situationen vidtogs åtgärder, såsom införande av korttidsarbete, uppsägning av konsultkontrakt och överenskommelse om betalnings-anstånd från leverantörer, för att stärka Bolagets likviditet.
 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Den 1 juli meddelades att TerraNet, i enlighet med de garantiavtal som upprättats och som tidigare kommunicerats, genomför en riktad nyemission av B-aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade B-aktier i Bolaget. Teckningskursen i Ersättnings-emissionen är 0,40 SEK per B-aktie, motsvarande teckningskursen per B-aktie i Företrädesemissionen.

Den 31 juli kallade TerraNet till en extra bolagsstämma på begäran av aktieägare som företräder ca 19 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Förslagsställarna föreslår att Göran Jansson väljs som ny styrelseledamot och styrelseordförande, samt att Anders Rantén och Claes Lachmann avgår som styrelseledamöter. Förslagsställarna föreslår även att stämman beslutar om att anta principer för en valberedning.

   

För ytterligare information kontakta:

Pär-Olof Johannesson
CEO
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson
CFO
+46 72 709 56 01

  
OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl 08:30 CEST

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.