Delårsrapport 1 januari 2019 – 30 september 2019

Tredje kvartalet                
1 juli – 30 september 2019

 • Intäkterna uppgick till 604 (383) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 873 (-7 988) TSEK
 • Periodens nettoresultat uppgick till -9 790 (-7 959) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 460 (-11 696) TSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 6 499 (11 231) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,40 (-0,33) kr
 • Den nyemission som initierades under kvartalet slutfördes under det fjärde kvartalet och tillförde bolaget ca 41,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader

Delårsperioden
1 januari – 30 september 2019

 • Intäkterna uppgick till 824 (3 343) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -28 503 (-34 845) TSEK
 • Periodens nettoresultat uppgick till -31 823 (-34 708) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 836 (-37 955) TSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 6 499 (11 231) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,31 (-1,44) kr

  

VD-kommentar
I förra veckan erhöll Terranet en första order på 200 000 kronor från en global amerikansk medie- och nöjeskoncern för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet. Detta är resultatet av en kvalificeringsprocess som vi har arbetat med under en stor del av 2019 och denna order är för den första fasen i ett projekt som förväntas pågå i två år och uppskattas vara värt 17-20 MSEK.

Övriga viktiga händelser är en delleverans av den prototyp som byggs i ett kundprojektet med marknadsledaren av intelligenta bromssystem för tunga fordon, samt den med Intel gemensamma presentationen på 5GAA-konferensen i Turin i november.

Bolaget har flertalet diskussioner rörande strategiska kundprojekt inom avancerat förarstöd och autonoma fordon. Utöver dessa projekt är målet att under 2020 ansluta till någon av de viktigaste globala fälttesterna för självkörande fordon för att validera Terranets radio- och bildanalysbaserade plattform för avancerat förarstöd.

Under hösten har bolaget genomfört en företrädesemission av aktier och därigenom tillförts ca 41,7 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Vi tackar gamla och nya aktieägare för visat förtroende.

Pär-Olof Johannesson
VD

 

Väsentliga händelser under perioden
Den 8 augusti fick Terranet en ny beställning från den ledande fordonskomponentleverantören inom smarta bromssystem, som bolaget sedan tidigare samarbetar med. Denna andra fas i projektet avser prototypframtagning och funktionsprovning för en avancerad kommunikationslösning mellan fordon. Ordervärdet för denna fas i projektet är motsvarande 640 000 kronor med omedelbar leveransstart.

Den 30 augusti meddelades att Terranet avser att genomföra en företrädesemission om 52,1 MSEK, garanterad till 80 procent, och den 26 september publicerades prospekt för denna emission.

Terranet meddelade den 2 september att man har tecknat ett licensavtal med Gerhard Dirk Smits avseende teknik för tredimensionell bildanalys. Dirk Smits har utvecklat en unik lösning och algoritmer för högupplöst bildanalys för optisk scanning och kalibrering med hjälp av laser i syfte att identifiera rörliga objekt i farliga trafiksituationer.

Den 23 september meddelades att Terranet har tecknat ett samarbetsavtal med bl.a. Högskolan i Halmstad, AstaZero och andra industriaktörer för framtagning av funktioner avseende kollisionsvarning i trafikkorsningar. SafeSmart, som projektet kallas, är finansierat av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen).

 

Väsentliga händelser efter periodens slut
Den 17 oktober beviljades Terranet, i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Veoneer och CEVT ett Vinnova-finansierat projekt avseende trafiksäkerhet och automatiserade fordon.

Den 23 oktober meddelades utfallet i Terranets företrädesemission. Ca 31 procent av företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, samtidigt som garantiåtaganden om ca 49 procent av aktierna i emissionen togs i anspråk. Därmed tillfördes bolaget ca 41,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

I och med att likviden från företrädesemissionen tillfördes bolaget har Terranet också återbetalat samtliga brygglån som har upptagits under året.

Intel och Terranet presenterade den 14 november en gemensam demoprototyp på 5GAA-konferensen i Turin i Italien.  Demon visar hur Terranets unika moln- och offlinebaserade konnektivitetsplattform med en Androidklient i kombination med Intels Multi-Access Edge Computing (MEC) arkitektur förhöjer prestanda och användarupplevelsen i bilen.

Den 18 november meddelades att Terranet kommer att hålla en extra bolagsstämma den 18 december. Stämman kommer bl.a. att få ta ställning till ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda inom koncernen genom emission av teckningsoptioner.

Den 21 november kommunicerade Terranet att bolaget har fått en order på 200 000 SEK för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet från en världsledande amerikansk koncern inom nöjes- och mediabranschen. Detta är en första fas i ett omfattande projekt som förväntas pågå i åtminstone två år.

 

För ytterligare information kontakta:

Pär-Olof Johannesson
CEO
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson
CFO
+46 72 709 56 01

Bolagets Certified Adviser är:
FNCA Sweden AB
+46 8 528 00 399
info@fnca.se

 

Om TerraNet
TerraNet utvecklar mjukvara och innehar patent som möjliggör offline kommunikation mellan bland annat fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november kl 8.30 CET.