Delårsrapport 1 januari 2019 – 30 juni 2019

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2019

 • Intäkterna uppgick till 0 (1 278) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -12 263 (-15 342) TSEK
 • Periodens nettoresultat uppgick till 13 484 (-15 302) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 182 (-11 468) TSEK

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2019

 • Intäkterna uppgick till 220 (2 960) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -20 630 (-26 857) TSEK
 • Periodens nettoresultat uppgick till -22 033 (-26 749) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 376 (-26 259) TSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 8 444 (33 079) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,55 (-0,64) kr
 • Koncernens likvida medel uppgick till 8 444 (33 079) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,91 (-1,11) kr

  
VD-kommentar

2018 beslutade Terranet att renodla sin verksamhet och de tidigare tre affärsområdena (kommunikation fordon-till-fordon, maskin-till-maskin och telefon-till-telefon) slogs ihop till ett enda: mjukvara för positionering och aktiv fordonssäkerhet.

Fordonsindustrin genomgår just nu en omvälvande förvandling med bland annat elektrifiering och helt nya ägarmodeller. I denna förvandling ingår avancerat förarstöd och, så småningom, helt självkörande bilar, vilket förväntas bidra till en radikal minskning av antalet olyckor på vägarna. Det är här vår teknik för positionering och kommunikation kommer in. Terranet utvecklar mjukvarualgoritmer för cellulär (LTE eller 5G) positionering med mycket hög noggrannhet, samt kommunikation mellan olika fordon eller mellan fordon och andra objekt, till exempel fotgängare eller infrastruktur. Mjukvaran integreras i elektroniska styrmoduler i fordon, men kan även finnas i andra enheter som till exempel en mobiltelefon.

Marknaden för avancerat förarstöd och självkörande bilar väntas växa med 25 procent per år de kommande 10 till 15 åren och Terranet är väl positionerat för att dra nytta av denna tillväxt. I vårt närområde finns världsledande företag som Volvo, Veoneer, Zenuity, Ericsson, med flera som är aktiva i denna industri.

Terranet fokuserar nu på att utveckla pågående samarbeten, samt att inleda nya, med bolag i branschen. En glädjande nyhet som vi nyligen kunde kommunicera var att vi har slutit avtal om nästa fas i det leveransprojekt som vi gör på uppdrag av den ledande fordonskomponentleverantören inom smarta bromssystem.

Vi säkrade under våren bolagets kortsiktiga finansiering genom en företrädesemission av konvertibler, samt upptagande av brygglån. Styrelsen kommer inom kort att kommunicera en plan för den långsiktiga finansieringen.

Pär-Olof Johannesson
VD
  

Väsentliga händelser under perioder

Genom en företrädesemission av konvertibler samt ett brygglån från en strategisk investerare tillfördes Bolaget i april ca 10 MSEK.

Den 1 maj etablerade Terranet fast driftsställe och försäljningsagentur i Stuttgart, en stad som är central för den tyska fordonsindustrin med bl.a. huvudkontor för Daimler-Benz. 

Vid bolagsstämman den 17 maj invaldes Peter Janevik som ny ledamot i styrelsen. Dessutom valdes Conny Larsson till ny ordförande efter att Anders Rantén hade avböjt omval. Vidare bemyndigades styrelsen för Bolaget att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till, respektive teckna, B-aktier, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, upp till ett sammanlagt belopp om högst 100 miljoner kronor.

Den 24 juni kommunicerades att Bolaget beslutat om att uppta ett brygglån om 8 MSEK. Långivare är Modelio Equity AB. Lånet upptas till marknadsmässiga villkor (1,5% månatlig ränta) och har en löptid på upp till fyra månader.

Samtidigt meddelades att Terranet har kommit överens med Yorkville Advisors Global om att i förväg återbetala konvertibellånet och återkalla samtliga utestående konvertibler som innehas av Yorkville.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Den 8 augusti fick Terranet en ny beställning från den ledande fordonskomponentleverantören inom smarta bromssystem, som bolaget sedan tidigare samarbetar med. Denna andra fas i projektet avser prototypframtagning och funktionsprovning för en avancerad kommunikationslösning mellan fordon. Ordervärdet för denna fas i projektet är motsvarande 640 000 kronor med omedelbar leveransstart.
  

För ytterligare information kontakta:

Pär-Olof Johannesson
CEO
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson
CFO
+46 72 709 56 01
  

OM TERRANET
TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se 
  

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti kl 8.30 CET.