Delårsrapport 1 januari 2018 – 30 september 2018

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2018

 • Intäkterna uppgick till 383 (1 645) TSEK.
 • Rörelseresultat uppgick till -7 988 (-13 478) TSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -7 959 (-13 478) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 696 (-17 388) TSEK.
 • Koncernens likvida medel uppgick till 20 552 (74 960) TSEK. Bolagets likvida medel bedöms räcka in i Q2 2019, upplysning i granskningsrapporten avseende finansiering.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33 (-0,56) kr.

Delårsperioden 1 januari – 30 september 2018

 • Intäkterna uppgick till 3 343 (4 277) TSEK.
 • Rörelseresultat uppgick till -34 845 (-42 551) TSEK.
 • Periodens nettoresultat uppgick till -34 708 (-42 551) TSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37 955 (-42 821) TSEK.
 • Koncernens likvida medel uppgick till 20 552 (74 960) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,44 (-2,20) kr.

VD ordet
Terranet har hitintills varit organiserat i tre produktlinjer inom fordon-till-fordon, maskin-till-maskin och telefon-till-telefonkommunikation. Genom ett strategiskt inriktningsbeslut kommer nu tidigare tre produktlinjer slås samman till ett. All fokus kommer framgent att vara på aktiv fordonssäkerhet där världsledande underleverantörer och systemintegratörer i bilindustrin Veoneer, Zenuity, Bosch, Continental med flera dominerar marknaden.

Terranet utvecklar mjukvara och algoritmer inom positionering som passar in för tekniken för avancerat förarstöd (ADAS, Advanced Driver Assisted Systems) och självkörande fordon (AD, Autonomous Driving).

Terranet inser den fulla potentialen i detta marknadssegment som på global makronivå förväntas växa årligen 25% kommande tio till 15 år i takt med att en ny flotta med självkörande bilar lanseras på världsmarknaden där Kina förnärvarande har en tätposition.

Kollisionsvarning för ökad säkerhet i trafikkorsningar samt konvojkörning i platooningformation med lastbilar för bättre bränsleekonomi är de två viktigaste användarscenario som Terranet adresserar med sin teknologi.

Efter diskussioner och förhandlingar med kunder och partners kommer tidigare åtaganden att fullföljas.

Terranets befintliga kundbas i Kina är profilerade inom aktiv fordonssäkerhet och dessa relationer kommer att vidareutvecklas inom automotive connectivity. Likaså kommer bolagets väletablerade partnerskap med Qualcomm fördjupas inom detta segment.

Terranets licensavtal med marknadsledaren inom aktiv fordonssäkerhet utgör fundamentet för gjorda investeringar och kommande marknadsatsningar.

Licensintäkter för funktioner avsett för förarstöd och självkörande fordon ligger bortom år 2022. Mot den bakgrunden kommer bolaget därför att fokusera på ett bredare tjänsteerbjudande i syfte att därmed säkra löpande intäkter fram till dess bolagets produkter succesivt når insteg och genomslag i fordonsindustrin.

Pär-Olof Johannesson
VD

Väsentliga händelser under perioden
Terranet har tecknat avtal med sin fordonspartner inom aktiv fordonssäkerhet för kommersialisering och implementation av nätverksoberoende positionering avsett för självkörande fordon. Avtalet ger Terranet full frihet när det gäller att använda dess immateriella rättigheter som tagits fram gemensamt i partnerskapet i fråga om att vidare förädla och marknadsföra nya funktioner baserade på denna grundteknologi. Parterna har genom detta avtal också kommit överens om en modell för att dela framtida licensintäkter baserade på avtalet.

Ägarna i Terranet Holding AB höll den 27 juli en extra bolagsstämma där tidigare styrelseordförande, Christer Lagerling, avgick och Fredrik Hedlund valdes in i hans ställe. Christian såg sitt huvudarbete som slutfört och välkomnade nya krafter för att i nästa fas få en ordförande med lång kommersiell branschkompetens. Fredrik har idag en ledande position i Northvolt som driver mångmiljardprojektet med ny batterifabrik i Skellefteå. Tidigare har Fredrik bl a varit strategichef på Sony Mobile.

Pär-Olof Johannesson valdes in i styrelsen och fick samtidigt en aktiv tjänst i bolaget för att arbeta med globala affärer. Till ny VD utsåg styrelsen Ola Samuelsson.

Väsentliga händelser efter perioden 
Ola Samuelsson har meddelat styrelsen sin avgång och väljer att omedelbart lämna sin post som VD för Terranet för nya möjligheter utanför bolaget. Styrelsen har i samband med detta valt att erbjuda Pär-Olof Johannesson att åter ta rollen som VD i bolaget vilket han har accepterat. Med sin långa erfarenhet att leda bolaget och de relationer som finns till kunder och partners, anser styrelsen att Pär-Olof kommer att säkerställa en bra transition och ledning av bolaget.

Fredrik Hedlund har meddelat bolagets styrelse att han beroende på sitt engagemang i andra företag ej längre har den kapacitet och tid som krävs för att vara fortsatt styrelseordförande i Terranet. Styrelsen har enigt valt Anders Rantén, ledamot och tidigare styrelseordförande i Terranet, till ny styrelseordförande. Anders Rantén har lång erfarenhet av styrelsearbete i tre börsnoterade bolag. Anders Rantén informerar att han kommer att föra bolaget närmare sina aktieägare genom att ett aktivt informationsprogram startas.

För ytterligare information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
investorrelations@terranet.se 
+ 46 70 332 32 62

Om TerraNet
TerraNet utvecklar mjukvara och innehar patent som möjliggör offline kommunikation mellan bland annat fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018 kl 08:30 CEST

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.