Avstämningsdag för överlåtelse av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare är bestämd till 2 februari 2024

Som meddelades den 12 januari 2024 har styrelsen i Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt överlåta teckningsoptioner av serie TO8 till Bolagets befintliga aktieägare. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO8 har nu bestämts till den 2 februari 2024. Nyttjandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 löper från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024.

Som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 12 januari 2024 har styrelsen i Terranet beslutat om två riktade emissioner av units, varav den ena är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma den 31 januari 2024. För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som de riktade unitemissionerna medför har styrelsen i Terranet beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO8 (samma serie som erhölls i de riktade unitemissionerna) till Bolaget, som därefter vederlagsfritt kommer överlåtas till aktieägarna i Bolaget.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsoptioner av serie TO8 har beslutats till den 2 februari 2024. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 31 januari 2024. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO8 är den 1 februari 2024.

Vid överlåtelsen kommer innehav av elva (11) aktier (oavsett serie) berättiga varje aktieägare att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO8. Vid fastställandet av antalet teckningsoptioner som varje aktieägare är berättigad till kommer fraktioner att avrundas nedåt till närmaste heltal.

Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO8

Totalt har 140 078 193 teckningsoptioner av serie TO8 emitterats. Varav 71 428 569 emitterades i de riktade unitemissionerna och 68 649 624 till aktieägarna i Bolaget.

En (1) teckningsoption av serie TO8 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 0,14 SEK. Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 kommer äga rum under perioden från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO8 som överlåts till aktieägarna kan antalet aktier av serie B i Bolaget öka med 68 649 624 vilket kan medföra en ökning av aktiekapitalet med 686 496,24 SEK och tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,6 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna. Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:        
Magnus Andersson, vd        
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

Om Terranet AB (publ) 

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon
som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi scannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B).
Följ vår resa på www.terranet.se

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.

 

Bilaga