Bokslutskommuniké 1 januari 2019 – 31 december 2019

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2019

 • Intäkterna uppgick till 0 (1 469) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 691 (-26 872) TSEK
 • Periodens nettoresultat uppgick till -14 853 (-26 858) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 335 (-7 897) TSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 11 569 (11 231) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,38 (-1,11) kr
 • Den nyemission som initierades under föregående kvartal slutfördes under det fjärde kvartalet och tillförde bolaget ca 41,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader (33,4 MSEK efter emissionskostnader)

Helåret 1 januari – 31 december 2019

 • Intäkterna uppgick till 824 (4 812) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -42 194 (-61 717) TSEK
 • Periodens nettoresultat uppgick till-46 676 (-61 566) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -35 171 (-45 852) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,67 (-2,55) kr
 • Av konvertibellån på 2 MSEK från Yorkville Advisors i februari har 1 MSEK konverterats till B-aktier och 1 MSEK har återbetalats. Inga utestående konvertibler återstår
 • En företrädesemission av konvertibler inbringade i april ca 6,2 MSEK. Konvertibeln löper till januari 2021 med en årsränta på 10%
 • Brygglån om sammanlagt ca 15,6 MSEK som upptogs under året återbetalades till fullo i november
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2019

VD-kommentar

2019 var på många sätt en nystart för Terranet då vi gick in i året med en ny strategisk inriktning: teknologi för avancerat förarstöd och självkörande bilar. Under året har vi utvecklat vår mjukvara för radiobaserad positionering, vilken bygger på vår tidigare teknik för mobilkommunikation. Med denna teknologi är det möjligt att fastställa ett fordons position med mycket stor noggrannhet, antingen den absoluta positionen eller positionen relativt ett annat objekt. Utvecklingen sker i nära samarbete med olika industripartners och akademiska institutioner, som exempelvis Volvo Cars, Volvo Trucks, Scania, CEVT, Veoneer, Chalmers och Lunds tekniska högskola.

För att komplettera vårt erbjudande med radiobaserad positionering har Terranet under året inlett ett samarbete med uppfinnaren Dirk Smits, som har utvecklat en banbrytande teknologi för avancerad tredimensionell bildanalys. Denna teknik, som kallas Voxelflow, kan på några få millisekunder detektera och identifiera objekt i bilens omgivning, till exempel ett barn som springer ut på vägen. Terranet har en licens för att utveckla och marknadsföra Voxelflow inom fordonsindustrin. Voxelflow har tagits emot med mycket stort intresse av både fordonstillverkare och underleverantörer och det är vår förhoppning att kunna sluta ett första samutvecklingsavtal under det första halvåret 2020.

Förutom ovan nämnda utvecklingsprojekt har Terranet under 2019 påbörjat två leveransprojekt. Det första påbörjades i våras och handlar om att leverera en lösning för kommunikation mellan fordon, där beställaren är en ledande global fordonskomponentleverantör.

Det andra av dessa projekt startade i november, efter en lång och konkurrensutsatt upphandlingsprocess, där kunden är en världsledande amerikansk koncern inom nöje och media. Detta projekt handlar om att utveckla ett system för aktiv säkerhet för åkattraktioner på nöjesfält. Vi har hittills fått i uppdrag att ta fram en systemspecifikation, vilket vi gör i nära samarbete med vår partner Afry (tidigare ÅF). Hela projektet förväntas pågå under 2020 och 2021 och vara värt ca 17 till 20 miljoner kronor.

Under året, framför allt de sista månaderna och in i 2020, har vi intensifierat vår marknadsbearbetning och visat upp vår teknik i olika sammanhang. Jag vill speciellt nämna tre av dessa:

• Kista Mobility Week, som arrangerades av Ericsson i juni, där vi visade upp vår prototyp för kollisionsvarning för fotgängare.

• 5GAA-mässan i Turin där vi tillsammans med Intel demonstrerade vår unika moln- och offlinebaserade connectivity-plattform.

• CES (Consumer Electronics Show) i Las Vegas i januari i år där Terranet visade upp Voxelflow för ett stort antal ledande företag inom aktiv fordonssäkerhet.

Vi ser nu fram emot ett minst lika händelserikt 2020, där vi har stora förhoppningar om att sluta ytterligare avtal med några av branschens ledande aktörer för att tillsammans med dem vidareutveckla vår teknik. Jag vill tacka alla medarbetare, samarbetspartners, kunder och aktieägare för ett fortsatt gott samarbete.

Pär-Olof Johannesson, VD

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 17 oktober beviljades Terranet, i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Veoneer och CEVT ett Vinnova-finansierat projekt avseende trafiksäkerhet och automatiserade fordon.
 • Den 23 oktober meddelades utfallet i Terranets företrädesemission. Ca 31 procent av företrädesemissionen tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, samtidigt som garantiåtaganden om ca 49 procent av aktierna i emissionen togs i anspråk. Därmed tillfördes bolaget ca 41,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader (33,4 MSEK efter emissionskostnader).
 • I och med att likviden från företrädesemissionen tillfördes bolaget har Terranet också återbetalat samtliga brygglån som har upptagits under 2019.
 • Intel och Terranet presenterade den 14 november en gemensam demoprototyp på 5GAA-konferensen i Turin i Italien. Demon visar hur Terranets unika moln- och offlinebaserade konnektivitetsplattform med en Androidklient i kombination med Intels Multi-Access Edge Computing (MEC) arkitektur förhöjer prestanda och användarupplevelsen i bilen.
 • Den 18 december hölls en extra bolagsstämma då det beslutades om ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda inom koncernen genom emission av teckningsoptioner.
 • Den 21 november fick Terranet en första order från en ny kund som är en världsledande amerikansk inom nöjes- och mediabranchen. Ordervärdet i första fasen är på 200 000 SEK för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet för olika åkattraktioner.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • I januari demonstrerade Terranet sin teknik för avancerad bildanalys, Voxelflow, på den stora elektronikmässan CES i Las Vegas. Voxelflow, som kan användas för att detektera och identifiera objekt i ett fordons närhet, har rönt ett mycket stort intresse i branschen.
 • Den 20 februari hölls en extra bolagsstämma. Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier.
 • Den 24 februari meddelades att Terranet har tagit upp ett lån för att stärka den finansiella ställningen och möjliggöra strategisk investering i Voxelflow. Lånet från Formue Nord Markedsneutral A/S har en ram om 10 MSEK, varav 5 MSEK utbetalas omgående och 5 MSEK utbetalas vid senare tillfälle, om bolaget så önskar.

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari kl 8.30 CET.

För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62 

OM TERRANET
TerraNet utvecklar radio- och bildanalysbaserad mjukvara för avancerat förarstöd (ADAS) och autonoma fordon (AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 99, info@fnca.se.