Kommuniké från extra bolagsstämma i TerraNet

Extra bolagsstämma i TerraNet Holding AB (”TerraNet” eller ”Bolaget”) hölls idag den 4 september 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Val av styrelseledamöter och arvoden till styrelsen

Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

 

Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor på helårsbasis till Göran Janson samt med 100 000 kronor på helårsbasis till den Christian Rasmusson, vilket motsvarar samma arvode som beslutades vid årsstämman den 15 maj 2020 (dvs. 200 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna). Arvodet uppgår därmed till totalt 700 000 kronor.

 

Extra bolagsstämman beslutade vidare att välja Göran Janson och Christian Rasmusson till nya styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att välja Göran Janson som ny styrelseordförande.

 

Kvarstår som styrelseledamöter gör Lars Novak, Michel Roig, Karolina Bjurehed och Arne Hansson. Anders Rantén och Claes Lachmann avgår som styrelseledamöter.

 

Information om Christian Rasmusson

Utbildning och bakgrund

Jur kand, Lunds universitiet, 1988. Medlem i Sveriges Advokatsamfund, 1994. Verksam som advokat i Malmö.

Pågående uppdrag

Christian Rasmusson har ett flertal styrelseuppdrag i privata bolag, varav flera såsom styrelseordförande.

Födelseår: 1963

Nationalitet: Svensk

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0

Christian Rasmusson anses vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

 

Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade även att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för de avgående ledamöterna Anders Rantén och Claes Lachmann för perioden 20 maj 2020 till och med 4 september 2020.

 

Principer för valberedning

Extra bolagsstämman beslutade att anta principer för utseende av en valberedning i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

 

För ytterligare information om den nyvalda styrelseledamoten och ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.terranet.se.

 

För ytterligare information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD

parolof.johannesson@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

 

Mattias Larsson, CFO

mattias.larsson@terranet.se

+46 72 709 5601

 

OM TERRANET
TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, ca@mangold.se.