Close

TerraNet Holding AB:s (publ) nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Nasdaq First North Premier i Stockholm

Nyemissionen i TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North Premier blev kraftigt övertecknad. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 100 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet riktades till såväl institutionella och professionella investerare som allmänheten i Sverige och Danmark. Genom nyemissionen fick Bolaget över 1 000 nya aktieägare. Beräknad första dag för handel med Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier är den 30 maj 2017 under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan. Anmälningsperioden för TerraNets erbjudande avslutades den 18 maj 2017.

När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 7 700 000 B-aktier. Totalt kommer det att finnas 23 957 837 aktier, varav 13 779 503 är A-aktier och 10 178 334 kommer att vara B-aktier. Endast B-aktierna som är föremål för notering på Nasdaq First North Premier.

Om TerraNet
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i San José, Silicon Valley, Hyderabad, Indien, samt Taipei, Taiwan.
www.terranet.se
 

Tecknings- och garantiåtaganden
Innan teckningsperioden startade hade ett antal befintliga och nya investerare på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 85 miljoner SEK, vilket motsvarar 85 procent av Erbjudandet. Bland befintliga investerare kan nämnas huvudägaren Dan Olofsson genom bolaget Danir AB, Knutsson Holdings AB, Christian Lagerling som är styrelseordförande i TerraNet och Lennart Nilsson via AB Pethle. Bland externa investerare kan nämnas Ålandsbanken Funds Ltd, Sverker Martin-Lööf, Carl-Olof By, Ålandsbanken Abp samt Leif GW Persson Aktiebolag. Därutöver har Ålandsbanken Funds Ltd ställt en emissionsgaranti för Erbjudandet motsvarande 10 010 000 SEK. Totalt uppgår tecknings- och garantiåtaganden till cirka 95 miljoner SEK.

Rådgivare
Vator Securities är ensam finansiell rådgivare och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med transaktionen och noteringen vid Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden är Certified Adviser till Bolaget.

Kontakt
Pär-Olof Johannesson, VD för TerraNet
E-post: investorrelations@terranet.se
Telefon: +46 70 332 32 62

Viktig information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt som offentliggörs genom denna kommunikation. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, Norge, Danmark och Finland, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till investerare enligt de begränsningar som framgår av prospektet.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.