Delårsrapport 1 januari 2018 – 30 juni 2018

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2018

 • Intäkterna uppgick till 1 278 (2 203) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -15 342 (-16 642) TSEK
 • Periodens nettoresultat uppgick till -15 302 (-16 642) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 468 (-16 893) TSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 33 079 (92 867) TSEK 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,64 (-0,87) kr

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2018

 • Intäkterna uppgick till 2 960 (2 632) TSEK
 • Rörelseresultat uppgick till -26 857 (-29 073) TSEK
 • Periodens nettoresultat uppgick till -26 749 (-29 073) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26 259 (-25 433) TSEK
 • Koncernens likvida medel uppgick till 33 079 (92 867) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,11 (-1,71) kr

VD ordet

Som nytillträdd VD den 27 juli, så skulle jag vilja ge en kort presentation av mig själv. Jag heter Ola Samuelsson, är 38 år och min bakgrund inom TerraNet är som utvecklingschef sedan början av 2017. Jag har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från LTH med inriktning på radioteknik och 14 års erfarenhet från telekomföretag som Sony Ericsson, Sony Mobile och Sigma Connectivity, innan jag kom till TerraNet.

Bolaget fortsätter att utveckla sina relationer med globala kunder och samarbetspartners inom de strategiska produktlinjerna inom telefon-till-telefon, fordon-till-fordon och maskin-till-maskinkommunikation.

Den 10 juli kommunicerades att intäkterna från licensiering ligger längre fram i tiden än vad som tidigare varit planerat och kostnadsmassan har anpassats för att bolaget ska få den uthållighet som krävs för att nå licensintäkterna. Denna anpassning, ca 40%, kommer att få full effekt i slutet av 2018. Kärnverksamheten koncentreras till Lund i Sverige i en mindre organisation än idag och samarbetet med partners, bl.a. i Indien och Ukraina kommer att stärkas.

Inom produktlinjen telefon-till-telefon pågår fortsatta diskussioner för kommersialisering av Terranets mjukvara hos de ledande mobiltillverkarna i Kina, där planerad utrullning kommer att ske successivt under 2019.

Inom produktlinjen fordon-till-fordon, fortsätter produktutvecklingen av Terranets lösning för positionering mellan fordon. Produktlivscykeln för fordonsindustrin är lång och utrullningen av lösningen kräver stöd för V2X teknologier (DSRC eller LTE PC5), vilket innebär att utrullning förväntas ske inom 5 år.

Inom produktlinjen för maskin-till-maskin fortsätter produktutveckling av Terranets lösning inom headset, där kommersialisering och utrullning förväntas ske inom 1 till 2 år.

Jag ser framemot den spännande utmaningen att leda företaget och efter min tid som utvecklingschef så är jag väl insatt i teknologi och våra samarbetspartners samt har ett fantastiskt utvecklingsteam vid min sida.

Framöver avser jag och Bolaget att utöka vår information till aktieägarna och andra intressenter. Utöver informationen i delårsrapporterna kommer vi att ge ut ett nyhetsbrev som det går att prenumerera på via vår nya hemsida.

Ola Samuelsson
VD

Väsentliga händelser under perioden

Årsstämman i Terranet Holding AB beslutade att genomföra en riktad nyemission till det indiska bolaget MSA Ventures Private Limited. Bolaget inbetalade ett investerarkapital år 2012 vilket nu konverterats till 204 716 stycken B-aktier och ökat eget kapital med 2 849 TSEK. Per den 30 juni var aktierna under registrering hos Bolagsverket och är upptagna som ej registrerat aktiekapital respektive övrigt tillskjutet kapital.

Väsentliga händelser efter perioden

Terranet har tecknat avtal med sin fordonspartner inom aktiv fordonssäkerhet för kommersialisering och implementation av nätverksoberoende positionering avsett för självkörande fordon. Avtalet ger Terranet full frihet när det gäller att använda dess immateriella rättigheter som tagits fram gemensamt i partnerskapet i fråga om att vidare förädla och marknadsföra nya funktioner baserade på denna grundteknologi. Parterna har genom detta avtal också kommit överens om en modell för att dela framtida licensintäkter baserade på avtalet.

Bolaget har meddelat att man kommer att anpassa kostnadsmassan så att bolaget har större uthållighet att nå licensintäkterna. Som följd härav sänker Terranet kostnadsmassan med ca 40% med full effekt i slutet av året.

Ägarna i Terranet Holding AB höll den 27 juli en extra bolagsstämma där tidigare styrelseordförande, Christer Lagerling, avgick och Fredrik Hedlund valdes in i hans ställe. Christian såg sitt huvudarbete som slutfört och välkomnade nya krafter för att i nästa fas få en ordförande med lång kommersiell branschkompetens. Fredrik har idag en ledande position i Northvolt som driver mångmiljardprojektet med ny batterifabrik i Skellefteå. Tidigare har Fredrik bl a varit strategichef på Sony Mobile.

Tidigare VD, Pär-Olof Johannesson valdes in i styrelsen och kommer att inneha en aktiv tjänst och arbeta med globala affärer. Till ny VD har styrelsen utsett Ola Samuelsson. Ola har ett gediget kunnande kring teknologin och kommer att fokusera på att leda verksamheten med fokus på att nå de licensaffärer där Terranet ser bäst potential.


För ytterligare information kontakta:
Ola Samuelsson, VD

investorrelations@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

Om TerraNet
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bredbandskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl 08:30 CEST

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.

 

Läs rapporten här