Close

Teknologi

Teknologi

Vi har utvecklat och levererar en unik patenterad mjukvaruplattform som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data inklusive bandbreddskrävande HD-media helt oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk. Vi levererar en mjukvara för integrering i IoT- enheter, mobila enheter och applikationer.

Mesh och multihop

Dagens standardteknologi har begränsningar på grund av att enheter är beroende av hotspots för att kunna kommunicera med varandra. Dessutom kan nätverken bli överbelastade om många användare ansluts samtidigt. Standardteknologin lever många gånger inte upp till de krav och förväntningar som användare ställer på prestanda.

Våra patentskyddade mjukvarualgoritmer möjliggör mesh-nätverk som är oberoende av hotspots och möjliggör multihop.

Trådlösa multihop-nätverk använder två eller flera hopp för att via noder överföra information från en enhet till en annan. Ett mesh-nätverk är ett topologiskt nätverk där varje nod kan överföra och vidarebefordra data till en annan. Samtliga noder i nätverket samarbetar om dataöverföringen i nätverket. Om två noder saknar direktkontakt med varandra söks närmsta väg mellan dessa upp bland andra noder i nätverket som vidarebefordrar data.

Vår teknologi stöds av IEEE 802.11s, som är ett tillägg för mesh-nätverk, till standarden IEEE 802.11.

W-Fi AwareTM och Proximal Connectivity

I juli 2015 antog branschens globala certifieringsorgan Wi-Fi Alliance ett protokoll för så kallad ”discovery och synchronisation” som innebär en branschövergripande acceptans av den industristandard som vi ursprungligen varit initiativtagare till.

Wi-Fi AwareTM är det kommersiella begreppet för standarderna Neighbor Awareness Networking (NAN) 1.0 och 2.0 där Wi-Fi är radiobärare. Eftersom vår teknologi även möjliggör andra bärare än Wi-Fi, som Bluetooth, använder TerraNet och Qualcomm istället begreppet Proximal Connectivity för teknologin som implementeras i Qualcomms chip. Mjukvaran möjliggör att enheten befinner sig i viloläge till dess att en annan enhet med samma implementerade teknologi befinner sig i närheten. Med hjälp av denna funktion minskas operativsystemets aktivitet och enheten förbrukar därmed mindre ström.

För mer information, vänligen skicka ett meddelande till services@terranet.se eller kontakta din lokala säljrepresentant.