Terranet Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 2019- 31 mars 2019

Första kvartalet
1 januari – 31 mars

• Intäkterna uppgick till 220 (1 682) TSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till -8 367 (-11 515) TSEK.

• Periodens nettoresultat uppgick till -8 549 (-11 447) TSEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 194 (-14 792) TSEK.

• Koncernens likvida medel uppgick till 7 299 (11 231) TSEK. Bolagets likvida medel bedöms räcka till slutet av det tredje kvartalet 2019. Se vidare upplysningar under Risker och osäkerhetsfaktorer.

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,35 (-0,48) kr.

VD-kommentar

Några månader in i 2019 ser vi på Terranet flera positiva signaler som visar att det finns ett stort intresse för vår teknik för aktiv fordonssäkerhet och radiobaserade sensorer för positionering och navigering av självkörande bilar, hel och delvis automatiserade fordon.

Som tidigare meddelats fick vi i mars en kundorder från en av marknadsledarna inom intelligenta bromssystem för utveckling av system för telematik och kommunikationstjänster för lastbilar. Dessutom ingår vi sedan i mars i ett Vinnovafinansierat projektkonsortium tillsammans med Volvo Personvagnar, AB Volvo och Lunds tekniska högskola där vi gemensamt utvecklar teknik för lägesbestämning hos självkörande fordon. Båda dessa projekt fortskrider planenligt.

I skrivande stund håller vi på att svara på ett antal offertförfrågningar från potentiella kunder relaterat till gemensam mobilitet, sammankopplade och uppkopplade fordon (uppkoppling och positionering). För att ytterligare utöka slagkraften i försäljningsarbetet har vi nyligen lanserat en strukturerad och fokuserad marknadskampanj där vi proaktivt kontaktar potentiella kunder. I tillägg till detta har vi också etablerat en försäljningsagentur i Tyskland för bearbetning av denna mycket viktiga marknad.

Vi har under våren löst vår kortsiktiga finansiering genom den tidigare avslutade företrädesemissionen av konvertibler och ett tecknat brygglån. Styrelsen ägnar nu stor kraft åt bolagets långsiktiga finansiering och vi kommer att återkomma med mer information om detta de närmaste månaderna.

Pär-Olof Johannesson

VD

Kalendarium

Årsstämma: 17 maj 2019

Delårsrapport januari-juni: 22 augusti 2019

Delårsrapport januari-september:  14 november 2019

Bokslutskommuniké 2019: 28 februari 2020

Läs rapporten här

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+ 46 72 709 56 01

OM TERRANET

Terranet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer avsett för självkörande fordon. Terranet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019 kl.08.30 CEST.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.