Close

Kapitalstruktur och nettoskuldsättning

KAPITALSTRUKTUR

Baserat på skuldsättningstabellen i prospektet den 31 mars 2017 med tillägg för emissionslikviden i erbjudandet. Ej reviderad av bolagets revisor

TSEK31 mars 2017
Kortfristiga skulder
Mot borgen0
Mot säkerhet0
Blancokrediter0
Summa kortfristiga skulder0
TSEK31 mars 2017
Långfristiga skulder

Mot borgen0
Mot säkerhet0
Blancokrediter0
Summa långfristiga skulder
0
TSEK31 mars 2017
Eget kapital

Aktiekapitala
23 958
Övrigt tillskjutet kapitalb
280 619
Andra reserver
0
Balanserade vinstmedelc-165 564
Summa långfristiga skulder
139 012

NETTOSKULDSÄTTNING

Baserat på skuldsättningstabellen i prospektet den 31 mars 2017 med tillägg för emissionslikviden i erbjudandet. Ej reviderad av bolagets revisor

TSEK31 mars 2017
(A) Kassa0
(B) Likvida medeld106 991
(C ) Lätt realiserbara värdepapper0
(D) Likviditet (A) + (B) + ( C)106 991
(E) Kortfristiga fordringar0
(F) Kortfristiga banklån0
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder0
(H) Andra kortfristiga skulder0
(I) Kortfristiga räntebärande skulder (F) + (G) + (H)0
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I) – (E) – (D)-106 991
(K) Långfristiga banklån0
(L) Emitterade obligationer0
(M) Andra långfristiga lån0
(N) Långfristiga räntebärande skulder (K) + (L) + (M)0
(O) Nettoskuldsättning (J) + (N)-106 991

a Emissionen ökar aktiekapitalet med 7 700 KSEK när registering skett hos Bolagsverket

b Emissionen har tillfört 92 400 KSEK före emissionskostnader som uppskattas till 7 500 KSEK

c Avser balanserade vinstmedel per den 31 december 2016

d Emissionen beräknas tillföra 88 100 KSEK efter emissionskostnader