Close

Bolagsordning

Bolarsgordning

TerraNet Holding AB, org. nr 556707-2128

1. Firma 
Aktiebolagets firma (företagsnamn) är TerraNet Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

2. te 
Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

3. Verksamhet 
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva forskning, utveckling, licensiering, marknadsföring och försäljning av mjukvara och kommunikationsutrustning samt som moderbolag leda och administrera sådan verksamhet samt förvalta fast och lös egendom och med ovanstående därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital 
Aktiekapitalet skall vara lägst 15 200 000 kronor och högst 60 800 000 kronor.

5. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 15 200 000 och högst 60 800 000.

6. Aktieslag 
Aktierna kan utges i två serier, serie A och serie B. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktie av serie A medför två (2) röster och aktie av serie B medför en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

7. Omvandling av A-aktier
Från och med 360 dagar efter att bolagets aktier har blivit upptagna för handel på en reglerad marknad eller annan handelsplats skall aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under januari, april och oktober månad varje år (”Omvandlingsperioderna”), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid skall anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlade.

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

8. Styrelse 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst två suppleanter och väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

9. Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall årsstämman välja lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleant.

10. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse skall bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

11. Deltagande vid bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

12. Ort för bolagsstämma 
Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.”

13. Ärenden på årsstämman
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande och utseende av protokollförare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val en eller flera justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Föredragning av den framlagda årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter.
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 11. Val av styrelse, revisorer och eventuella suppleanter.
 12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Räkenskapsår 
Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari ‑ 31 december.

15. Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 17 februari 2017.