Close

Aktien

Aktien

TerraNet Holding AB (publ) har två aktieslag. A och B-aktier. Varje A-aktie berättigar innehavaren till två (2) röster och varje B-aktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagsstämman.

TerraNet Holding AB (publ) B-aktie handlas på Nasdaq First North Premier. Aktiens kortnamn är TERRNT B och ISIN-kod B-aktie: SE009806045

Första handelsdag 30 maj 2017.
Certified Adviser från 30 maj 2017

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
E-post: info@fnca.se


Omvandling av A-aktier

Enligt bolagsordning så kan aktie av serie A omvandlas till aktie av serie B från och med 360 dagar efter att bolagets aktier blivit upptagna för handel. Så här är lydelsen i bolagsordningen;

7. Omvandling av A-aktier
 Från och med 360 dagar efter att bolagets aktier har blivit upptagna för handel på en reglerad marknad eller annan handelsplats skall aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Ägare till aktie av serie A äger under januari, april och oktober månad varje år (”Omvandlingsperioderna”), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling skall göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid skall anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlade.

Styrelsen skall efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen skall därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

Med anledning av detta ber styrelsen i TerraNet Holding AB därför de A-aktieägare som vill omvandla sina aktier att inkomma med sådan begäran genom att kontakta sin bank eller fondkommissionär och via dem lämna begäran om omvandling så att den är Eminova tillhanda senast den 30 april kl 16.00. Omvandling kan därefter verkställas med start den 25 maj, vilket är 360 dagar efter handelsstart.

Observera att det är frivilligt att omvandla sina A aktier. A aktien har den fördelen att den har dubbel rösträtt jämfört med B aktien. En eventuell omvandling behöver inte heller ske vid denna tidpunkt utan kan begäras även i framtiden under respektive omvandlingsperiod.

Klicka nedan för att ladda ner anmälan: 

OMSTÄMPLINGSANMÄLAN