* Se Villkor & Anvisningar för teckning med stöd av teckningsrätter.

Styrelsen i TerraNet förlänger teckningsperioden för den pågående företrädesemissionen av konvertibler till och med den 27 mars 2019

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER

Teckningsfristen visade sig för kort. Med nuvarande affärsläge och nyligen kommunicerade milstolpar och för att säkerställa att alla intressenter ska ges tid att anmäla om teckning har styrelsen därför beslutat att förlänga teckningsperioden med två veckor till den 27 mars.

Information om företrädesemissionen finns på bolagets hemsida, https://terranet.se/sv/foretradesemission-2019/.    

Bakgrund

Styrelsen i TerraNet beslutade den 18 februari 2019, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 4 februari 2019, att genomföra en nyemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 24 212 553 konvertibler och kan inbringa bolaget 9 927 146,73 kronor vid full teckning.

Den innehavare av aktie, oavsett aktieslag, som på avstämningsdagen den 25 februari 2019 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken hade företrädesrätt att för varje befintlig aktie teckna en ny konvertibel till teckningskursen 0,41 SEK per konvertibel. Teckningskursen motsvarar nominellt belopp per konvertibel eller multiplar därav. Lånet löper med 10 procent årlig ränta till och med den 15 januari 2021. Räntan är inte konverteringsbar.

Teckningsperioden

Teckningsperioden löpte ursprungligen från och med den 27 februari 2019 till och med den 13 mars 2019.För att möjliggöra ett så stort deltagande som möjligt i företrädesemissionen och öka möjligheten till en god emissionslikvid för Bolaget samt för att säkerställa att alla intressenter ska ges tid att anmäla om teckning har styrelsen därför beslutat att förlänga teckningsperioden med två veckor till och med den 27 mars.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen  27 februari 2019 – 27 mars 2019 
Slutligt teckningsresultat i Företrädesemissionen offentliggörs  Omkring den 1 april 2019 
Leverans av nya konvertibler  Omkring den 5 april 2019 

Fullständig information om företrädesemissionen finns på bolagets hemsida, https://terranet.se/sv/foretradesemission-2019/.   

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+ 46 72 709 56 01

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019 kl 17:00 CET 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.


Styrelsen i TerraNet har beslutat om företrädesemission av konvertibler om högst cirka 10 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER

Styrelsen i TerraNet Holding AB (publ) (”TerraNet” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 4 februari 2019, beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 24 212 553 konvertibler med ett nominellt belopp per konvertibel om 0,41 SEK (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen per konvertibel i Företrädesemissionen motsvarar konvertibelns nominella belopp. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras högst cirka 10 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Sammanfattning

 • Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för Bolagets operationella kostnader för att besvara ett antal kundförfrågningar och för leverans av framtida projekt.
 • Befintliga aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett aktieslag. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny konvertibel i Företrädesemissionen.
 • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 25 februari 2019.
 • Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 27 februari 2019 – 13 mars 2019.
 • Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 10 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till 250 000 SEK.
 • Teckningskursen och nominellt belopp per konvertibel uppgår till 0,41 kronor eller multiplar därav. Lånet löper med 10 procent årlig ränta till och med den 15 januari 2021. Räntan är inte konverteringsbar.
 • Konvertibler kan konverteras till nya B-aktier i Bolaget två gånger årligen under perioderna 15 juni till och med den 30 juni respektive 15 december till och med den 31 december genom att konvertibelinnehavare påkallar konvertering av hela eller del av sin konvertibla fordran till en konverteringskurs som motsvarar 75 procent av det genomsnittliga marknadspriset på Bolagets B-aktie vid Nasdaq First North Premier per den bankdagen som infaller innan respektive konverteringsperiod, dock lägst 5 kronor per aktie.
 • För det fall att samtliga konvertibler tecknas och konverteras till B-aktier innebär det en utspädning om sammanlagt cirka 7,58 procent av antalet aktier och cirka 6,74 procent av rösterna i Bolaget efter full konvertering av samtliga konvertibler som emitteras i Företrädesemissionen.
 • Ingen organiserad handel kommer ske i teckningsrätter.
 • Inga teckningsförbindelser eller garantiåtaganden har ingåtts med anledning av Företrädesemissionen.
 • Inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen och inget informationsmemorandum kommer att publiceras med anledning av Företrädesemissionen. Fullständiga villkor för Företrädesemissionen tillsammans med villkor och anvisningar kommer att publiceras innan teckningsperioden inleds.

Bakgrund och motiv och användning av emissionslikviden

Under de senaste månaderna har TerraNet arbetat upp en stock med kundförfrågningar från ledande tillverkare och underleverantörer inom fordonsindustrin. I januari 2019 tecknades till exempel ett samarbetsavtal med den amerikanska nätoperatören Verizon för deltagande i deras fältprov i Mcity vid University of Michigan, där TerraNets algoritmer ska kalibreras mot den nya 5G-standarden som förväntas bli den dominerande teknologin inom kommunikation fordon-till-fordon.

Den erhållna emissionslikviden avses främst användas för Bolagets operationella kostnader för att besvara ovan nämnda kundförfrågningar och för leverans av framtida projekt. Styrelsen undersöker samtidigt olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering, vilken bedöms kunna presenteras under första halvåret 2019.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget har, med stöd av bemyndigande lämnat av extra bolagsstämman den 4 februari 2019, beslutat om nyemission om konvertibler med ett nominellt belopp om högst cirka 10 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen den 25 februari 2019.

Den innehavare av aktie, oavsett aktieslag, som på avstämningsdagen den 25 februari 2019 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att för varje befintlig aktie teckna en ny konvertibel till teckningskursen 0,41 SEK per konvertibel. Teckningskursen motsvarar nominellt belopp per konvertibel eller multiplar därav. Lånet löper med 10 procent årlig ränta till och med den 15 januari 2021. Räntan är inte konverteringsbar.

Aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett aktieslag. En teckningsrätt berättigar till teckning av en konvertibel i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra TerraNet högst 9 927 146,73 SEK, före avdrag för transaktionskostnader, genom utgivande av högst 24 212 553 konvertibler. Transaktionskostnaderna i samband med Företrädesemissionen beräknas uppgå till 250 000 SEK.

Konvertibler kan konverteras till nya B-aktier i Bolaget två gånger årligen under perioderna 15 juni till och med den 30 juni respektive 15 december till och med den 31 december, genom att konvertibelinnehavare påkallar konvertering av hela eller del av sin konvertibla fordran till en konverteringskurs som motsvarar 75 procent av det genomsnittliga marknadspriset på Bolagets B-aktie vid Nasdaq First North Premier per den bankdag som infaller innan respektive konverteringsperiod, dock lägst 5 kronor per aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas och att samtliga konvertibler konverteras till B-aktier kan aktiekapitalet komma att öka med 1 985 429 SEK och antalet aktier med 1 985 429.

För det fall att samtliga konvertibler tecknas och konverteras till B-aktier innebär det en utspädning om sammanlagt cirka 7,58 procent av antalet aktier och cirka 6,74 procent av rösterna i Bolaget efter full konvertering av samtliga konvertibler som emitteras i Företrädesemissionen.

Ingen organiserad handel kommer att ske i teckningsrätter och aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Sådan försäljning måste ske genom respektive aktieägares försorg.

Sista dag för handel i TerraNets aktier, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen, är den 21 februari 2019. Teckning av konvertibler med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 27 februari 2019 – 13 mars 2019. Teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 27 februari 2019 – 13 mars 2019. Betalning för konvertibler tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

För det fall inte samtliga konvertibler tecknats med stöd av teckningsrätter (”Företrädesrätt”) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av konvertibler som inte tecknats med Företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till konvertibeltecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen, oavsett om konvertibeltecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal konvertibler som var och en tecknat, samt i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.

Inget prospekt kommer att registreras hos Finansinspektionen och inget informationsmemorandum kommer att publiceras i med anledning av Företrädesemissionen. Fullständiga villkor för Företrädesemissionen tillsammans med villkor och anvisningar beräknas att publiceras på Bolagets hemsida omkring den 22 februari 2019.

Inga teckningsförbindelser eller garantiåtaganden har ingåtts med anledning av Företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 21 februari 2019
Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 22 februari 2019
Fullständiga villkor och anvisningar publiceras på Bolagets hemsida 22 februari 2019
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 25 februari 2019
Teckningsperioden i Företrädesemissionen 27 februari 2019 – 13 mars 2019
Slutligt teckningsresultat i Företrädesemissionen offentliggörs Omkring den 18 mars 2019
Leverans av nya konvertibler Omkring den 21 mars 2019

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+ 46 70 332 32 62

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoner försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som anges ovan.

Om TerraNet

TerraNet utvecklar mjukvara och innehar patent som möjliggör offline kommunikation mellan bland annat fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget.. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Information till distributörer 

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna konvertiblerna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa konvertibler är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på TerraNets aktier eller konvertibler kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att TerraNets konvertibler inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i TerraNets konvertibler endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende TerraNets konvertibler.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende TerraNets konvertibler samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Intervju med Terranet CEO Pär-Olof Johannesson

Frågelista avseende TerraNets företrädesemission av konvertibler

Har du några frågor avseende den företrädesemission av konvertibler som TerraNet Holding AB (publ), org. nr 556707-2128, (”TerraNet” eller ”Bolaget”) beslutat om? I denna frågelista (”FAQ”) finner du svaren på vanligt förekommande frågor som du som investerare kanske har i samband med en företrädesemission av konvertibler.

Styrelsen i TerraNet har den 18 februari 2019 beslutat om en företrädesemission av konvertibler om högst cirka 10 MSEK. Konvertiblerna berättigar till konvertering till B-aktier i Bolaget. 

Om du har några ytterligare frågor som inte finns med i denna FAQ, vänligen kontakta Mattias Larsson (CFO) på epost mattias.larsson@terranet.se alt tel nr: 072-7095601

FAQ

 • Vad betyder det att TerraNet emitterar konvertibler?

Att ett bolag emitterar t.ex. konvertibler innebär att bolaget beslutat att utfärda nya finansiella instrument utöver de redan befintliga aktierna (eller andra finansiella instrument) i bolaget. Har aktier emitterats betyder detta att antalet aktier och antalet röster i bolaget ökar samtidigt som bolagets aktiekapital ökar. Har konvertibler emitterats kommer istället antalet aktier och röster i bolaget att kunna öka i framtiden.

 • Vad är en företrädesemission? 

Begreppet företrädesemission innebär att samtliga aktieägare i bolaget erbjuds möjlighet att teckna sig för det nyemitterade finansiella instrumentet. I detta fall har TerraNet beslutat att emittera konvertibler som vid vissa givna tillfällen i framtiden kan konverteras till B-aktier i TerraNet om innehavaren begär det.

 • Vad är en konvertibel?

En konvertibel innebär att innehavaren har lånat ut pengar till bolaget och i utbyte erhållit konvertibler. Konvertiblerna som styrelsen i TerraNet beslutat om löper med 10 procent årlig ränta och ger innehavaren en rätt, men ingen skyldighet, att konvertera det inlånade beloppet till B-aktier i Bolaget.

 • Vad innebär begreppet teckningsrätt? 

En teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna konvertibler vid en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, dvs. innehavare av teckningsrätter ges möjlighet att teckna konvertibler i TerraNet till ett givet pris, teckningskursen.

 • Vad avses med avstämningsdag?

Avstämningsdagen är den dag som avgör om du har rätt att erhålla teckningsrätter. Den som är aktieägare denna dag har rätt att erhålla teckningsrätter i företrädesemissionen.

 • När är avstämningsdagen för företrädesemissionen? 

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i företrädesemissionen är den 25 februari 2019.

 • Vem har rätt att teckna sig för konvertiblerna? 

Du som är aktieägare i TerraNet på avstämningsdagen som infaller den 25 februari 2019, oavsett om du äger A-aktier eller B-aktier har rätt, men ingen skyldighet, att teckna dig för konvertibler. Genom att du på avstämningsdagen äger aktier i TerraNet har du möjlighet att teckna dig för konvertibler, dvs. du får teckningsrätter som kan användas för att teckna konvertibler.

Även den som inte äger aktier kan teckna sig i företrädesemissionen. Detta genom att antingen köpa teckningsrätter eller anmäla sig för teckning utan företrädesrätt. För ytterligare information om förfarandet vid teckning hänvisas till villkor och anvisningar som kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats.

Om inte alla konvertibler tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av konvertibler som inte tecknats med stöd av teckningsrätter. Sådan fördelning ska i första hand ske till konvertibeltecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen, oavsett om konvertibeltecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal konvertibler som var och en tecknat, samt i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.

 • Hur sker teckning? 

Du kan teckna dig antingen med stöd av teckningsrätter, vilket sker genom kontant betalning i samband med att du utnyttjar de teckningsrätter du fått eller förvärvat, eller utan stöd av teckningsrätter på en separat teckningslista. För mer information om förfarandet vid teckning hänvisas till villkor och anvisningar som kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats.

 • Hur många konvertibler kan jag teckna mig för? 

Antalet konvertibler du har rätt att teckna dig för beror på hur många aktier du äger i TerraNet. Enligt villkoren för företrädesemissionen framgår att för varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Detta betyder att antalet teckningsrätter som du kan erhålla motsvarar ditt nuvarande aktieinnehav.

Exempel

Du äger 100 aktier i Bolaget på avstämningsdagen. Aktierna ger dig 100 teckningsrätter i företrädesemissionen. Dessa 100 teckningsrätter möjliggör att du kan teckna dig för 100 konvertibler.

 • Vad innebär teckningsperiod och när är teckningsperioden? 

Begreppet teckningsperiod avser den tid du har rätt att teckna dig för konvertibler genom utnyttjande av dina teckningsrätter eller genom att anmäla dig för teckning utan stöd av teckningsrätter.

Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från den 27 februari 2019 till och med den 13 mars 2019. Styrelsen i TerraNet har beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 27 mars

 • När och hur ska konvertiblerna betalas? 

Betalning för tecknade konvertibler som tecknats med stöd av teckningsrätter sker samtidigt som teckningsrätten utnyttjas. 

Betalning för tecknade konvertibler som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast två bankdagar efter det att du fått besked om att du tilldelats konvertibler utan stöd av teckningsrätter.

 • Vad innebär teckningskurs? 

Med teckningskurs avses det pris som ska betalas för varje konvertibel. 

 • Vad är teckningskursen för konvertiblerna? 

För varje tecknad konvertibel betalar du 41 öre. Om du tecknar dig för 100 konvertibler betyder det att priset för konvertiblerna är 41 kronor. 

 • Vad avses med att konvertiblerna kan konverteras till aktier? 

Att konvertiblerna kan konverteras till B-aktier innebär att konvertiblerna, dvs. innehavarens lån till Bolaget, byts ut mot B-aktier i Bolaget. Konvertering kan endast ske på begäran av innehavare. Sker inte konvertering innan den 31 december 2020 återbetalas det belopp som innehavaren lånat ut till Bolaget plus upplupen ränta.

 • När kan konvertiblerna konverteras? 

Den som har konvertibler kan två gånger per år begära konvertering av hela eller delar av sin konvertibla fordran till nya B-aktier i Bolaget, detta kallas för konverteringsperiod

Som innehavare av konvertibler har du rätt att begära konvertering två gånger per år mellan den 15 juni till och med den 30 juni och 15 december till den och med den 31 december.

För att begära konvertering ska du skriftligen meddela styrelsen i TerraNet att du avser att begära konvertering. Blanketter för anmälan om konvertering kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats.  

 • Kan räntan konverteras?

Nej, upplupen ränta återbetalas vid konvertibelns sluttid eller delvis den 15 januari 2020. 

 • Vad kostar det att konvertera konvertibler till B-aktier? 

Konverteringskursen är 75 procent av genomsnittligt marknadspris på TerraNets B-aktie per den bankdag som infaller innan respektive konverteringsperiod. Detta betyder att du ges möjlighet att konvertera det lån du lämnat till Bolaget till B-aktier för ett rabatterat genomsnittligt marknadspris. Det lägsta pris du kan betala per ny B-aktie är 5 kronor.

Exempel

Om TerraNets B-akties genomsnittliga marknadspris är 10 kronor per B-aktie så blir konverteringskursen 7,50 kronor per B-aktie. Om du lånat ut 1 000 kronor och konverteringskursen är 7,50 kronor får du alltså 133 B-aktier om du begär konvertering. 

 • Hur och var registreras konvertiblerna? 

Konvertiblerna kommer att registreras hos Euroclear Sweden AB, vilket innebär att du som tecknar konvertibler kommer erhålla dessa på ditt VP- eller depåkonto eller på den typ av konto där du har dina aktier i TerraNet.

 • Kommer teckningsrätter och konvertibler att handlas på en marknadsplats?

Nej, ingen organiserad handel kommer att ske i teckningsrätter och aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Sådan försäljning måste ske genom respektive aktieägares försorg.

Efter genomförd företrädesemission kommer inte heller konvertiblerna att handlas på en marknadsplats, vilket bland annat innebär att eventuell handel måste skötas av respektive innehavare privat.

 • När erhåller jag B-aktierna? 

Konvertiblerna kan om du begär konverteras till B-aktier under de givna konverteringsperioderna.

 • Medför de nya B-aktierna rätt till utdelning? 

Ja, de nya B-aktier som kan tillkomma genom konvertering har lika rätt i Bolagets tillgångar som redan utgivna B-aktier. Om konvertiblerna konverteras till B-aktier, medför de nya aktierna rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.