Close

Industrial IoT

Industrial IoT

Aktiv säkerhet och kommunikation

Inom affärsområdet Industrial IoT erbjuder vi mesh-teknologi bland annat för fordonskommunikation där det aktuella applikationsområdet är lägesbestämning och kollisionsvarning inom aktiv säkerhet. Aktiv säkerhet innefattar de system som aktivt ingriper för att hjälpa bilförare i kritiska trafiksituationer och som bidrar till att undvika olyckor, medan passiv säkerhet skyddar passagerare vid en olycka. Till passiv säkerhet räknas bland annat bilbälten och krockkuddar.

Ett aktivt säkerhetssystem innehåller flera sensorer, exempelvis i form av radar, kameror och laser som samlar in information från omgivningen. Med hjälp av signalbehandling bearbetas informationen för att ge en tydlig bild av vad som händer omkring fordonet. Sensorer i olika fordon kan även utbyta information och data med varandra för att bidra till en helhetsbild av omgivningen.

Kommunikation mellan fordon

Tillsammans med Autoliv skapar vi ett kommunikationssystem baserat på Dedicated Short-Range Communication (DSRC) som är en trådlös en- eller tvåvägskommunikation som anpassas för fordon. Vi levererar dels en Wi-Fi-baserad lägesbestämningsfunktion, som är en del i ett steg mot autonom körning, dels en multihop-funktion som utökar räckvidden för informationsutbyte mellan fordon. Vår teknologi möjliggör informationsutbyte i form av riktning, hastighet och position och kan överbrygga radioskuggor med hjälp av multihop vilket löser problem som en GPS inte löser. Teknologin möjliggör även positionering. DSRC är en del av IEEEs standard för trådlös kommunikation, 802.11p, och möjliggör kommunikation med låg fördröjning mellan enheter utan uppkoppling mot hotspots.

Det amerikanska organet National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) har föreslagit en ny standard (FMVSS) som kräver fordon-till-fordon-kommunikation i nyproducerade bilar.

Hörselkåpor med headset

Vi utvecklar och levererar även en teknologi som är optimerad för gruppsamtal inom radiokommunikation offline. Den levereras som en komplett produkt i form av vår mjukvara integrerad i hårdvara för implementering i avancerade hörselskyddssystem som tillåter användarna att kommunicera med varandra.

Konvojkörning med lastbilar

Teknologin som vi har utvecklat testas även för automatiserad konvojkörning med lastbilar. Vi har utvecklat ett koncept för optimerad trådlös överföring av video offline, som gör att lastbilar som kör på rad kan kommunicera med varandra. I automatiserad konvojkörning kan lastbilar köra med endast ett fåtal meters avstånd till varandra och på så sätt minska bränsleförbrukningen med upp till 12 procent.

Teknologin kan även minska risken för trafikolyckor. Genom att få överblick över ett större område än vad som är möjligt för den genomsnittlige föraren kan teknologin även optimera rutter och minska trängsel i trafiken. Under hösten 2015 genomförde vi i samarbete med ett större åkeri ett antal lyckade tester. Teknologin för videoöverföring är även applicerbar inom andra områden och har visat sig vara lämplig för marin miljö där fördröjning vid dataöverföring normalt är ett problem.

 

För mer information, vänligen skicka ett meddelande till services@terranet.se  eller kontakta din lokala säljrepresentant.